Działają krótko, ale bardzo skutecznie

Jędrzejowska Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona na początku 2016 roku. W dość krótkim okresie swojego działania pozyskała duże dofinansowanie ze środków unijnych na swoją działalność statutową z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Zrealizowała i rozliczyła następujące projekty:

Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.                W ramach tej inwestycji wyremontowano pokoje na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz piwnice pod pawilonem. Zakupiono sprzęt komputerowy i meble biurowe. Poniesiony koszt inwestycji  186 937,33 zł. w całości został zrefundowany ze środków unijnych.

Projekty grantowe:

  1. Integracja międzypokoleniowa w formie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i aktywnej.

W ramach tego projektu zrealizowano trzy zadania.

– zawody wędkarskie, spławikowe dla dzieci i młodzieży wraz  z opiekunami wspólnie z PZW okręg Kielce Koło Lin w Jędrzejowie na zbiorniku w  Chorzewie.

– spływ kajakowy na Nidzie na odcinku Sobków – Kotlice Stare

– warsztaty edukacyjne w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy, w których wzięło udział 50 osób.  Koszt grantu 5 558,87 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Przeprowadzenie stanu wiedzy o Powiecie Jędrzejowskim.

Prace przygotowujące do wydania Monografii Powiatu Jędrzejowskiego (1 etap – prace badawcze). Koszt grantu 14 760 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Promocja Ziemi Jędrzejowskiej.

W ramach grantu wydano dwa rodzaje ulotek trójdzielnych promujących dziedzictwo kulturowe i turystykę w formie aktywnego wypoczynku (szlaki turystyczne, spływy kajakowe, ośrodki wypoczynkowe i inne). Koszt grantu 7 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

  1. Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”. Koszt grantu 10 573,50 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.
  2. Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” Koszt grantu 9 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

Ogółem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” pozyskała 224 056 zł.

WAŻNA INFORMACJA dot naboru 9/2017/G !

Informujemy, że nastąpiła pomyłka w treści ogłoszenia naboru na wnioski grantowe z dnia 12.03.2018r. ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia Młodzi rodzice na rynku pracy w dniach 26.03.2018r. – 09.04.2018r.

Pomyłka dotyczy nadanego numeru naboru numer ten powinien być następujący: 9/2018/G. Omyłkowo wpisano pierwotnie rok 2017.

Za pomyłkę przepraszamy.

Ważna informacja dla uczestników projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie ”

Informujemy, ze mają Państwo możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego w ramach projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie ”.

Szczegółowy regulamin w załączeniu:

Regulamin przyznawania przedłożonego wsparcia pomostowego

Życzenia Świąteczne

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W GMINACH

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem na powierzenie grantu  w terminie od 26 marca  – 9 kwietnia 2018r. w ramach przedsięwzięcia:  1.2.4  Młodzi rodzice na rynku pracy, limit dostępnych środków – 56 000,00 złotych. w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne spotkania  informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi grantobiorcami.

W załączeniu szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Konsultacje – harmonogram

Wyniki rozpatrzenia złożonych protestów dla naboru 7/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół 2/2018 z dnia 13.03.2018r.

Lista obecności 13.03.2018r.

Rejestr interesów 13.03.2018r.

Lista biorących udział 13.03.2018r.

Lista operacji 13.03.2018r.

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław. 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26  marca 2018r. do 9 kwietnia  2018 r.

Czytaj dalej Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Zmiany w konkurencyjnym trybie wyboru ofert

W dniu 21 lutego 2018 r. utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).

Zastąpione zostało Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396).

Regulacje wprowadzone nowym rozporządzeniem stosuje się do wszystkich postępowań w sprawie wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym wszczętych 21 lutego 2018 r. i po tym dniu, jak również do postępowań, w przypadku których upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło przed dniem 21 lutego br. i w wyniku których przed tym dniem nie została zawarta umowa z wybranym wykonawcą (w tym przypadku nie stosuje się jedynie przepisów § 5). Oznacza to, że przepisy nowego rozporządzenia stosuje się także do aktualnie prowadzonych postępowań.

Link do rozporządzenia znajduje się poniżej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/396/1

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA WDRAŻAJĄCE
adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, która została
opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.:
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Szczególny w załączeniu:

Zaproszenie_AsA.pl.pdf-1

Seminarium Kielce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2018, Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół nr 1 z dnia 20.02.2018r.

Rejestr interesów dla naboru  nr 7/2018

Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej, zgodnych z PROW i LSR w ramach naboru nr 7/2018

Lista biorących udział w głosowaniu dla naboru nr 7/2018

Lista operacji wybranych nabór nr 7/2018