Informacja o naborze wniosków na staż i prace interwencyjne dla dwóch programów – PUP Jędrzejów

POWER ogłoszenie interwencyjne 2020

POWER ogłoszenie staż 2020

RPOWŚ ogłoszenie interwencyjne 2020

RPOWŚ ogłoszenie staż 2020

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Regulamin Konkursu na logo ŚWiAT

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór umowy

 

Umowa podpisana

W dniu 17 stycznia br. lokalne grupy działania uczestniczące w projekcie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWIAT) podpisały umowę na jego realizację z Urzędem Marszałkowskim.  W projekcie uczestniczą: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska      – Gryf”, „Ponidzie”- Pińczów, „Królewskie Ponidzie” – Busko Zdrój, „Dorzecze Wisły”                – Połaniec, „Perły Czarnej Nidy” – Morawica.

  W ramach tego projektu w powiecie jędrzejowskim Będą realizowane następujące zadania:

 • Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem na rzece Nida na odcinku Mniszek  – Sobowice oraz na rzece Łososina na odcinku od zalewu w Małogoszczu do ujścia Nidy.
 • Zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
 • Zagospodarowanie przestrzeni wokół Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach.
 • Budowa ścieżki edukacyjno – ekologicznej wraz z oznakowaniem w Sędziszowie.
 • Odnowienie i uporządkowanie Szlaku Turystycznego im. Ks. Stanisława Konarskiego.
 • Wyznaczenie szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem w Słupi.
 • Konferencja podsumowująca.
 • Przewodnik turystyczny szlaków wodnych.
 • Cykl wydarzeń promocyjnych.
 • Inne koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.

Na realizację tych zadań przeznaczona jest kwota 443 622,50. Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2021 roku.

                                                                                 Bogusława Wypych

                                                                  Prezes LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf

Spotkanie refleksyjne

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne związane z ewaluacja LGD, które odbędzie się w dniu 31.01.2020r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (parter).

Czytaj dalej Spotkanie refleksyjne

Nabór 10/2019 – skorygowana lista operacji wybranych

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie operacji nr 2019/10/8 został
w wyniku omyłki pisarskiej błędnie sklasyfikowany poza limitem środków.
W związku z powyższym Uchwałą nr 3/2020 Rady LGD z dnia 10.01.2020r. został on umieszczony na liście operacji wybranych jako mieszczący się limicie środków dostępnych dla naboru wniosków.
Bardzo przepraszamy za zaistniała pomyłkę.

Protokół nr 1/2019 z dnia 10.01.2019r.

Lista obecności

Skorygowana lista operacji wybranych – nabór 102019

 

Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD”

Tak brzmi cel szczegółowy 1.1 zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jest on odpowiedzią  na zdiagnozowane problemy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju gospodarczego. W czasie konsultacji ujawnił się problem braku aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach tego celu zaplanowano dwa przedsięwzięcia. Pierwsze dotyczy podejmowania działalności gospodarczej ( premie na założenie działalności gospodarczej        w kwocie 75 000 zł ), drugie dotyczące rozwijania działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia te mają w szczególności wspierać osoby z grup de faworyzowanych – osób młodych pozostających bez pracy lub nie mających możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Ta inicjatywa ma zwiększyć liczbę osób przejawiających postawy przedsiębiorcze jak również przeciwdziałać emigracji młodych mieszkańców powiatu.

Na podejmowanie działalności gospodarczej zostały ogłoszone dwa nabory:

 10.10-31.10.2016r.; 09.09-23.09.2019r.

Wskaźnik planowany  do osiągnięcia:  27 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (zaplanowana kwota: 2 025 000,00zł)
Wpłynęło 39 wniosków – wybrano 27 wniosków, na zaplanowaną kwotę . 12 planowanych operacji nie zmieściło się w limicie.

Na rozwój działalności ogłoszono trzy nabory w następujących terminach:  10.10-31.10.2016r.; 15.01-29.01.2018r., 09.09-23.09.2019r
Wskaźnik planowany  do osiągnięcia: 28 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.    Zaplanowana kwota na te nabory to 3 572 969,67złSpośród 54 wniosków do sfinansowania zakwalifikowano 27, na kwotę 3 451 518,65.

W ramach tych przedsięwzięć zaplanowano 59 miejsc pracy. Aktualnie powstało już 87 miejsc pracy (51 z rozwoju przedsiębiorczości i 36 z podejmowania działalności gospodarczej). Obserwuje się duże zainteresowanie tymi przedsięwzięciami, co świadczy         o wzroście aktywizacji w sferze przedsiębiorczości.                                                        

                                                                       Bogusława Wypych

                                                                          Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Pobudzanie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych”

Jest to drugi cel szczegółowy naszej Lokalnej Strategii Rozwoju , który oprócz  dostosowania   ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dedykowanej grupom de faworyzowanym jest realizowany poprzez przedsięwzięcia zwane projektami grantowymi.  Możemy do nich zaliczyć takie jak: Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno- aktywizujących dedykowanych osobom z grup de faworyzowanych, Integracja międzypokoleniowa, Młodzi rodzice na rynku pracy. Przedsięwzięcia te zostały stworzone       z myślą o wykorzystaniu szans rozwojowych  gmin naszego powiatu z wykorzystaniem lokalnych zasobów.   Mogą one być wykorzystane do rozwoju  gospodarczego powiatu jak również do szeroko rozumianych działań na rzecz polepszenia warunków bytu mieszkańców obszaru działania LGD. Nabory na poszczególne granty przedstawiają  się następująco:

Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanym osobom z grup de faworyzowanych.

Nabór został przeprowadzony od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 15 szkoleń i spotkań na kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 16 wniosków grantowych, wybrano do realizacji 16 na kwotę 85 728 zł

Integracja międzypokoleniowa.

 Granty w wysokości 5 000 – 5600 zł  Nabory odbyły się w następujących terminach 13.02 – 27.02.2017r.; 02.07.-16.07.2018r.  W ramach realizacji tego grantu zaplanowano 70 wydarzeń angażujących  osoby młode i osoby w wieku senioralnym w rozwiązywanie lokalnych problemów na planowaną kwotę 350 000 zł . W sumie w  2 naborach wpłynęło  85 wniosków grantowych.  Do sfinansowania wybrano 79 wniosków grantowych na kwotę     406 501,00. Zrealizowano ok. 150 wydarzeń aktywizujących lokalne społeczeństwo.

Młodzi  rodzice na rynku pracy.

Odbył się jeden nabór od 26.03 – 09.04.2018r.

Zaplanowano 10 wydarzeń propagujących godzenie rodzicielstwa z rolami zawodowymi na kwotę 50 000zł. Wpłynęło 10 wniosków grantowych na kwotę 50 000 zł wszystkie zostały zakwalifikowane do realizacji.

W tym celu wszystkie operacje i granty zostały prawidłowo zrealizowane  i rozliczone.

                                                                                   Bogusława Wypych

                                                                                Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów.”

Przedsięwzięcia w ramach tego celu oprócz budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej              i rekreacyjnej  to : Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Realizacja tych projektów grantowych przebiegała następująco:

Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych.

Ogłoszony był jeden nabór  od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 10  wydarzeń promocyjnych na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 9 wniosków grantowych  na planowaną kwotę. W jednym z wniosków przewidziane były 2 wydarzenia, dzięki czemu ilość zaplanowanych wydarzeń została zrealizowana. Rada wszystkie wnioski zakwalifikowała do realizacji. Na dzień dzisiejszy wszystkie operacje tego grantu  zostały zamknięte i poprawnie rozliczone.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nabory wniosków grantowych odbyły się w terminach  – 13.02 – 27.02.2017r.,  01.10.-15.10.2018r. Grantobiorcy mogli składać wnioski na kwotę od 5 000 -13 000 zł. Zaplanowana kwota na oba nabory to 400 000 zł. Wpłynęły 34 wnioski – wybrano do realizacji  33  na kwotę 397 075 zł. Te granty cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń ponieważ dawały one większą możliwość wsparcia działalności  różnych lokalnych organizacji, a w szczególności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wzmacnianie świadomości ekologicznej  mieszkańców LGD.

Nabory –13.02 – 27.02.2017r.; 16.03.- 24.03.2017r. Liczba zaplanowanych wydarzeń dotyczących ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych- 10 na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 50 000zł. Wszystkie zostały wybrane do sfinansowania i są już rozliczone.  Wydarzenia w ramach tych grantów przyczyniły się w dużym stopniu do wzmacniania świadomości ekologicznej poprzez szkolenia, spotkania tematycznie i inne działania kierowane do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”

                                                                              Bogusława Wypych

                                                                              Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Warto wiedzieć …”

…że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w bieżącym programowaniu  przez cały czas realizuje plan komunikacji. I tak od 2016 roku jego realizacja przedstawia się następująco:

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD.

W ramach realizacji  zadania „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób” opublikowano 4 artykuły na lokalnych portalach informacyjnych 22 artykuły na stronach internetowych lokalnych  samorządów oraz stronie internetowej LGD 12 informacji opublikowanych w mediach społecznościowych.

W ramach działania „Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR” ukazało się: 73 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, 8 artykułów w lokalnej prasie, 73 informacji opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych, 18 rozesłanych wiadomości           w newsletterze. Zorganizowano 54 spotkania informacyjno – konsultacyjne. Przeprowadzono ankietę wśród 630 osób w celu badania zadowolenia   ze spotkań prowadzonych przez LGD.

W ramach działania Udzielanie informacji na temat zasad udzielania wsparcia w ramach wdrażania LSR” 425 podmiotom udzielono indywidualnego doradztwa

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W ramach działania „Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej (osoby powyżej 60 roku życia)” ukazały się 4 artykuły w lokalnej prasie, rozesłano 6 wiadomości z newsletterem, opublikowano 44 artykuły na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, zorganizowano 1 spotkanie informacyjno – konsultacyjne

W ramach „Bieżące rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym  w biurze LGD „ zrealizowano 41 spotkań informacyjno – konsultacyjnych, opublikowano 9 artykułów             w lokalnej prasie, 36 informacji w mediach społecznościowych, 19 rozesłanych wiadomości           z newsletterem, ukazały się 63 artykuły na stronach internetowych   lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

Przeprowadziliśmy 41 spotkań informacyjno-konsultacyjnych o następującym zakresie:

 1. Informowania o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności dotyczące osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
 2. 2. Informowania o planowanych naborach wniosków.
 3. Konsultowania z uczestnikami spotkania czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie:  aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane                      z  tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej               w szczególności osób po 60 roku życia.

Zarząd aktywnie  wspiera działalność  wszystkich  stowarzyszeń  działających    na terenie naszego powiatu, dba o  integrację i aktywizację  ich członków.

Członkowie Zarządu i pracownicy biura  uczestniczą   w procesie powstawania  nowych stowarzyszeń poprzez prowadzenie zebrań założycielskich. Zarząd wspólnie z pracownikami biura pomaga  w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji.

 Należy także wspomnieć o ścisłej i bardzo owocnej współpracy zarządu z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,  z fundacjami i stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszego  powiatu.

Współpracujemy również z Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ze Związkami Emerytów i Rencistów, z Klubami Seniora,  z instytucjami kultury  oraz z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi na rzecz rozwoju naszego obszaru działania.

                                                                            Bogusława Wypych

                                                                                  Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”