Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 16/2021/G – 13.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1.3.3 Regulamin naboru wniosków nr 16/2021/G

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Informacja o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” ogłasza nabór wniosków nr 14/2021 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18 stycznia 2021 do 1 lutego 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa  1 lutego 2021 roku o godzinie 1500.

 Został ogłoszony również nabór  wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G  na operacje    w ramach 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.01.2021r. do   02.02.2021r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.02.2021 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Regulamin i wykaz załączników znajduje się na stronie LGD  www.lgdjedrzejow.pl

Nabory będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Ze  względu  na   panującą  aktualnie  sytuację  związaną  z  epidemią  wirusa  SARS-CoV-2  zachęcamy do konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu lub   na bezpośrednie indywidualne konsultacje z pracownikiem biura po  uprzednim umówieniu się na konkretną datę i godzinę.  Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Bogusława Wypych

Prezes Zarządu.

Realizacja projektu współpracy.

W ramach udostępniania informacji o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd informuje o zrealizowaniu  i realizacji  zadań w ramach Operacja pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ŚWIAT” mająca na celu podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem poprzez poszerzenie i promocje oferty  turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” realizuje swoje zadania we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: „Królewskie Ponidzie” , „Dorzecze Wisły”, „Ponidzie”, „Perły Czarnej Nidy”. Koszty kwalifikowalne całego projektu  to 1 269 509,61 zł. Celem projektu jest wdrożenie produktu turystycznego – systemu szlaków, poprzez uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach oraz utworzenie portalu o szlakach turystycznych, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem. Cel osiągnięty będzie poprzez budowę, modernizację, oznakowanie i promocję szlaków turystycznych na obszarze partnerskich LGD. Jest to pierwszy krok do stworzenia możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych obszaru objętego Projektem Współpracy. Projekt realizowany jest pod wspólnym logiem, który został wyłoniony podczas ogłoszonego konkursu z nagrodą dla najlepszego projektu. Bogactwo zasobów naturalnych, historycznych i kulturowych zostanie ukazane na filmie promującym różne formy turystyki możliwe do uprawiania na obszarze objętym projektem. Nasza Lokalna Grupa Działania w ramach tego projektu zaplanowała następujące zadania: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie  i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; imprezę plenerowa Kolejką  w ŚWIAT; zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Koszty kwalifikacyjne na realizację to kwota 442 884,50 zł. na dzień dzisiejszy zrealizowane są: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; Zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Pozostałe zgodnie z planem zostaną zrealizowane do czerwca 2021 roku. Dziękujemy lokalnym samorządom za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć.

 

Bogusława Wypych

Prezes Zarządu

Duże wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Rok 2020 zaowocował pięcioma naborami wniosków grantowych, dedykowanych  organizacjom  pozarządowym.  W minionym roku  zostały ogłoszone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” nabory na następujące przedsięwzięcia:

Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych,

nabór trwał    15 maja  do 5 czerwca 2020r . Kwoty grantów od 5 000 -8  000 złotych. Wpłynęło 12 wniosków grantowych, a w limicie kwoty przeznaczonej na nabór
(80 000 złotych) zmieściło się 10 wniosków. W tym samym okresie odbył się również nabór na przedsięwzięcie .  Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Kwota przeznaczona na ten nabór to 225 000 złotych. Kwota jednego grantu od 5 000 – 15 000 złotych. Wpłynęło  26 wniosków grantowych. W limicie zmieściło się 18 wniosków. Ze względu na duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o ogłoszeniu kolejnego naboru.  Drugi nabór  na to przedsięwzięcie odbył się od 14 – 28  września. Wnioski te aktualnie są oceniane przez Radę Stowarzyszenia. Kwota przeznaczona na ten nabór to 200 000 zł. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się nabór na przedsięwzięcie przedsięwzięcia Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych. Nabór odbył się w terminie od 15maja do 5 czerwca 2020r. Na ten  nabór przeznaczono kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 18 wniosków, w limicie zmieściło się 17.

W bieżącym roku został również  ogłoszony nabór na Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych. Kwota  przeznaczona na nabór to 80 000,00 złotych. Wpłynął jeden wniosek na taką kwotę i został wybrany do sfinansowania. Zarząd podjął również uchwałę o wsparciu sektora gospodarczego. Ogłoszono nabór na  Podejmowanie działalności gospodarczej  i przeznaczono na to 600 000 złotych. Wpłynęło 18 wniosków, a w limicie zmieściło się 8 wniosków. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 75 000,00 złotych, Te wnioski są na etapie realizacji przez wnioskodawców.

Zarząd planuje również na początku roku 2021 ogłosić  nabór na przedsięwzięcie Rozwój działalności gospodarczej oraz  Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

 Bogusława Wypych

 

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na wzrost rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz bezpieczeństwo wnioskodawców i pracowników biura, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu zaplanowanych na drugą połowę listopada 2020 roku naborów wniosków na przedsięwzięcia „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Rozwój działalności gospodarczej”.  O nowych terminach naborów będziemy na bieżąco informować na stronie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Ponadto informujemy również, że aktualnie nie mamy możliwości oceny przez Radę LGD wniosków grantowych  złożonych w naborze 15/2020/G na przedsięwzięcie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” zakończonym w dniu 28.09.2020r.  Ich ocena  zostaje przesunięta na okres  ograniczenia obostrzeń związanych z koronawirusem, co da możliwość bezpiecznej oceny zgodnej  z regulaminem Rady.

Prosimy również o cierpliwość podmioty, których wnioski zostały wybrane do finansowania i oczekują na podpisanie umowy. Planowane terminy również mogą zostać znacznie wydłużone, ze względu na to iż w tym przypadku jesteśmy uzależnieni od oceny złożonych projektów grantowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  w Kielcach.

Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia.

Przypominany również, że z pracownikami LGD można się konsultować korzystając  z następujących nr kontaktowych:

Bogusława Wypych – 505 624 700

Marta Suwała – 505 237 056

Anna Stradomska – 504 322 547

Karolina Wiewiór – 509 451 066

Telefon stacjonarny/ Fax –   41 386 41 14  codziennie w godzinach 7:30-15:30

Email: lgdjedrzejow@onet.eu

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Bogusława Wypych