Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 14/2020/G – Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Protokół 6/2020 z dnia 08.07.2020r.

Protokół 7/2020 z dnia 09.07.2020r.

Rejestr Interesów – nabór 14/2020/G

Lista wniosków zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 14/2020/G

Lista ocenionych wniosków grantowych – nabór 14/2020/G