logo_EU_Polska_inne_02

Informacje

Świętokrzyskie LGD – 17 drużyn grających do jednej bramki

Dobiega koniec aktualnego programowania PROW 2014-2020, poniżej przedstawiamy mierzalne efekty pracy wszystkich LGD z terenu województwa świętokrzyskiego.

W ramach działania LEADER do końca 2022 r. zawartych zostało 1497 umów na kwotę dofinansowania ponad 206 mln zł, w realizacji pozostaje 307 umów na kwotę ponad 60 mln zł. Beneficjentami działań LEADER są w głównej mierze przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Poza tym, ze wsparcia oferowanego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania korzystają organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich (stowarzyszenia, OSP), parafie i gminy.
Na konta beneficjentów wpłynęły dotychczas środki finansowe w wysokości 189,9 mln zł. W ramach LEADER-a realizowane są także projekty grantowe, z których skorzystało dotychczas 976 grantobiorców, a łączna kwota udzielonego dofinansowania przekroczyła 15 mln zł.
W ramach działania LEADER pomoc jest przyznawana także Lokalnym Grupom Działania.
Efekty w ramach działania LEADER:
– nowe przedsiębiorstwa w ilości 533;
– nowe miejsca pracy w ilości ponad 1000 etatów;
– nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ilości 509;
– wybudowano 114 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych;
– 29 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim;
– zorganizowano 233 szkolenia, w wyniku których przeszkolono ponad 5885 osób.

Z niecierpliwością czekamy na nowe wyzwania związane z PROW 2021-2027.

Skip to content