Szukaj
logo_EU_Polska_inne_02

Informacje

Informacja dla Członków LGD

Szanowni Państwo

Członkowie Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Zarząd LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 6 października 2023r. (piątek) o godz. 1100 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin w tym samym dniu  o godzinie 1130.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF”.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej (głosowanie jawne).
 6. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą  prawomocności zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
 8. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (głosowanie jawne)
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu  LGD za okres czteroletniej kadencji i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie (głosowanie jawne).
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego  LGD za okres czteroletniej kadencji i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie  (głosowanie jawne).
 12. Ustalenie wysokości  kwoty składek członkowskich (głosowanie jawne).
 13. Przedstawienie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej  LGD za okres czteroletniej kadencji.
 14. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie stosownej uchwały  (głosowanie jawne).
 15. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał  (głosowanie jawne).

Przerwa kawowa 10 min.

 1. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Prezesa Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
 2. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów dwóch Wiceprezesów  Zarządu  i podjęcie stosownej uchwały.
 3. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Skarbnika Zarządu  i podjęcie stosownej uchwały.
 4. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Członków Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
 5. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Zatwierdzenie składu ukonstytuowanej Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały (głosowanie jawne).
 7. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał (głosowanie jawne).
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół z poprzedniego zebrania i Regulamin Obrad WZC dostępny jest na stronie internetowej  w zakładce  „Walne Zebranie Członków”  i w Biurze LGD w godzinach od 8.00 do 15.00.

Prosimy  o potwierdzenie uczestnictwa do dnia  04.10.2023r. telefonicznie pod nr telefonu:  41 386 41 14 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdjedrzejow.pl

Aktualności

Skip to content