2022-09-15

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”obejmuje gminy: Jędrzejów, Imielno, Sobków, Małogoszcz, Oksa, Nagłowice, SłupiaJędrzejowska, Sędziszów oraz Wodzisław. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejściaLEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieliw opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie […]
2022-08-30

Ogłoszenie o naborze kandydatów do zespołu ds. LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,  zaprasza do składania ofert przez kandydatów do zespołu do spraw tworzenia LSR, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie Formularz zgłoszeniowy kandydata Oświadczenie o niekaralności Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych […]
2022-08-10

Wyniki naboru wniosków nr. 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 7/2022 z dnia 04.08.2022r. Lista obecności z dnia 04.08.2022r. Rejestr interesów Lista operacji podlegających ocenie Lista bioracych udział w ocenie   Lista operacji wybranych    
2022-07-26

Zaproszenie

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi […]
2022-07-15

UWAGA! Informacja na temat aktualizacji formularzy wniosków.

Informujemy o zakończeniu prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o płatność (wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków) oraz aktualizacją formularzy umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]
2022-06-27

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności […]
Skip to content