2019-12-30

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów.”

Przedsięwzięcia w ramach tego celu oprócz budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej              i rekreacyjnej  to : Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Realizacja tych projektów grantowych przebiegała następująco: Promocja obszaru LGD […]
2019-12-30

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: “Warto wiedzieć …”

…że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w bieżącym programowaniu  przez cały czas realizuje plan komunikacji. I tak od 2016 roku jego realizacja przedstawia się następująco: W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w […]
2019-12-30

Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: “Jak zmieniło się oblicze naszego powiatu od 2016 roku”

Bardzo duży wpływ na rozwój infrastruktury w powiecie jędrzejowskim miały dwa zaplanowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”       i zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju następujące przedsięwzięcia:  „Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych” […]
2019-12-30

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: “Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar działania LGD”

Tak w kraju jak i w naszym powiecie bardzo dużą grupę społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60 roku życia.  Z wszelkich diagnoz prowadzonych na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Działania wynikało, że ta grupa społeczna wymaga wielkiego wsparcia nie tylko finansowego. Gdy […]
2019-12-23

KOWR zaprasza na szkolenie – “Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są […]
2019-12-18

Wyniki naboru wniosków nr 11/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 8/2019 z dnia 13.12.2019r. Lista obecności z dnia 13.12.2019r. Lista operacji zgodnych z LSR i PROW Lista biorących udział w ocenie – nabór 11/2019 Rejestr interesów – nabór 11/2019 Lista operacji wybranych – nabór 11/2019  
Skip to content