2020-05-27

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia złożonych ofert dot.  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (element C.5) Informacja z otwarcia ofert
2020-05-25

Informacja o wynikach zkonkursu ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej). Informacja o wynikach – Słupia
2020-05-21

Informacja z otwarcia złożonych ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka  (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej). Zbiorcze zestawienie ofert
2020-05-15

Informacja z otwarcia złożonych ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie). Informacja z otwarcia ofert-1
2020-05-13

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy – zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zał. nr 2 Wzór umowy Dokumentacja techniczna: Plan pogladowy Plan sytuacyjny Przedmiar robót. Przekrój kładka […]
2020-05-08

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane – Utwardzenie szlaku rowerowego

Załącznik_nr_1_-_Wzór_zapytania_ofertowego Projekt, przekroje, przedmiar, kosztorys ofertowy-1 SST-2
Skip to content