Zestawienia rzeczowo-finansowe lgd gryf
Nabór wniosków
ogłaszane konkursy lgd ziemia jędrzejowska gryf
bieżące informacje lgd ziemia jędrzejowska gryf
Listy operacji wybranych LGD Jędrzejów
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie
Tworzenie mikroprzedsiębiorstw

 
Statystyka odwiedzin
 
 
KsięgaKsięga gości Gości
 
Portal Unii Europejskiej
Portal Unii Europejskiej
aaa
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 
minrol
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
 
FAPA
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
 
 
Agencja restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
STRONA DOMOWA
 
 

Loading Flash movie...
 

Jak powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf i czym się zajmuje.

W dniu 20 sierpnia 2007r z inicjatywy Starosty Jędrzejowskiego Pana Edmunda Kaczmarka Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne mieszkańców powiatu jędrzejowskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,  na którym podjęto decyzję o utworzeniu na terenie powiatu Lokalnej Grupy Działania. Wybrano grupę inicjatywną, której  zadaniem było przygotowanie zebrania założycielskiego i mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w tym zebraniu oraz dokumentów do rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Grupa ta poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami gmin promowała zamierzone przedsięwzięcie, cel i potrzebę założenia Lokalnej Grupy Działania, co w rezultacie doprowadziło do zebrania założycielskiego.
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" powstała 21 listopada 2007 r. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 72 osoby. W tym 17 osób prawnych i 55 fizycznych. Walne Zebranie Członków  Założycieli podjęło uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, zatwierdziło Regulamin Walnego Zebrania  Członków LGD", Statut Stowarzyszenia oraz dokonało wyboru członków: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
LGD "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" została powołana w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączania partnerów społecznych oraz gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez nasze działania chcemy sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

Lokalna Grupa Działania o nazwie "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
  • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i  źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  • promowanie obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR  w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

  LGD "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" posiada osobowość prawną, działa na obszarze całego powiatu jędrzejowskiego, co oznacza, że jej członkami są wszystkie samorządy lokalne.

 
pokl
Info o szkoleniach LGD GRYF
   Agroturystyka w powiecie

Obejrzyj film...>>
a

Audycja tv promująca atrakcje turystyczne powiatu jędrzejowskiego oraz produkty lokalne i tradycyjne

a
Obszar działania
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ZiemiaJędrzejowska -  GRYF
 
Powiat jędrzejowski - obszar działania LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF
 
GMINY
 

Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11-go Listopada 33; 28 - 300 Jędrzejów
tel. 041 386 10 10, 386 16 19, 386 12 60
fax: 041 386 12 67
e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl
strona internetowa: www.umjedrzejow.pl
BIP
http://www.jedrzejow.eobip.pl

 

Urząd Miasta
i Gminy w Małogoszczu

ul. Jaszowskiego 3A;
28-366 Małogoszcz
tel. 041 385 51 35
fax: 041 385 53 18
e-mail: malogoszcz@eobip.pl
strona internetowa :
www.malogoszcz.pl
BIP:
http://www.malogoszcz.
eobip.pl

 

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
tel. 041 381 11 27, 041 381 11 29
fax. 041 381 11 31
e-mail: um@sedziszow.pl
strona internetowa:
http://www.sedziszow.pl/
BIP:
http://www.sedziszow.eobip.pl

 

Urząd Gminy w Imielnie  
ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno
tel/fax: 041 385-12-10; 385-12-25
e-mail:
ugimielno2@korelacja.com.pl
BIP:
http://www.bip.imielno.
akcessnet.net

 

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice
tel. 041 381 45 67
fax. 041 381 45 67
e-mail: mailto:ug-naglowice@wp.pl
strona internetowa:
http://www.naglowice.glt.pl/
BIP: http://www.naglowice.asi.pl

 

Urząd Gminy Oksa
ul. Włoszczowska 22; 28-363 Oksa
tel. 041 380 80 47, 380 80 48
fax. 041 380 81 48
e-mail:
gminaoksa@poczta.onet.pl
BIP: http://www.oksa.asi.pl

 

Urząd Gminy
w Słupi Jędrzejowskiej

Słupia 257; 28-350
Słupia Jędrzejowska
tel. 041 381 60 24
fax: 041 381 60 05
e-mail:sekretariat@slupia.pl
strona internetowa: http://www.slupia.pl/
BIP: http://www.slupiajedrzejowska.
eobip.pl

 

Urząd Gminy w Sobkowie
Plac wolności 12; 28-305 Sobków
tel. 041 387 10 37, 041 387 10 22
fax. 041 387 10 34
e-mail: sekretariat@sobkow.pl
strona internetowa: http://www.sobkow.uti.pl
BIP: http://www.bip.sobkow.pl

 

Urząd Gminy w Wodzisławiu
ul. Krakowska 6; 28-330 Wodzisław
tel. 041 380 61 18
fax. 041 380 61 20
e-mail: ugwodzislaw@wp.pl
strona internetowa:
http://www.wodzislaw.info.pl
BIP:
http://bip.wodzislaw.info.pl/
index.php