Informacja na temat projektu pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

AMD_dotacja-1

Informacja o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku – Zdroju organizuje szkolenie nt. „wsparcia dedykowanego placówkom oświatowym”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2016r. (piątek) w Jędrzejowie w Sali czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach 09:00-15:00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów w ramach konkursów, ogłaszanych w I kwartale 2016 r., skierowanych do:

  • szkół podstawowych w ramach Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego
    w zakresie kompetencji kluczowych” RPOWŚ 2014 – 2020,
  • przedszkoli w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”  RPOWŚ 2014 – 2020.
  • Szkół ponadgimnazjalnych w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

Poddziałanie 8.3.2 umożliwia m. in. realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych dla uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Na projekty wspierające szkolnictwo podstawowe Zarząd Województwa przeznaczył w tegorocznym konkursie kwotę ponad 29,5 mln złotych.

Poddziałanie 8.3.1 przewiduje zakładanie nowych przedszkoli lub zwiększanie liczby miejsc
w już istniejących placówkach, a także organizację różnego rodzaju zajęć dodatkowych, w tym wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Możliwe będzie również finansowanie zakupów, wzbogacających bazę dydaktyczną przedszkoli. Planowana wartość wsparcia dla edukacji przedszkolnej wynosi w 2016 roku blisko 15 mln złotych.

Poddziałanie 8.5.1 umożliwia m.in. realizację zajęć dodatkowych, staży, praktyk, kompleksowe doradztwo zawodowe, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe, upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się, zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych.

Podczas spotkania omówione zostaną kryteria naboru i oceny projektów w ramach
ww. poddziałań, a ponadto zasady kwalifikowalności wydatków oraz szkolenie
nt. pracy z nowym Generatorem Wniosków EFS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Życzenia Świąteczne

gryf kartka wielk 2016-2

Kiedy nabory wniosków?

Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informujemy, że obecnie czekamy na ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku pozytywnej oceny LSR, zostanie podpisana Umowa Ramowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Przypuszczalny termin ogłoszenia o naborze wniosków w ramach realizacji PROW 2014 – 2020 będzie podany w miesiącu kwietniu. Szczegółowe informacje można pozyskać osobiście w Biurze LGD Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9, telefonicznie tel. 41 386 41 14  lub za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu

Bogusława Wypych

Małogoski Złaz Turystyczny

Małogoski Złaz Turystyczny

Złaz odbędzie się 21 lutego 2016r. na Ziemi Małogoskiej w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy 112. Grzegorz Szymański tel 663-530-787

 

LSR zatwierdzona

W dniu 28 grudnia 2015r. na Walnym Zebraniu Członków LGD została zatwierdzona Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022. Dokument został złożony na konkurs do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w dniu 30.12.2015r.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Projekty Procedur po konsultacjach społecznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i naniesienia ewentualnych uwag.
Procedura oceny i wyboru grantobiorców.
Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.
Procedura oceny i wyboru operacji.
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Życzenia

Życzenia świąteczne

Informacja

shutterstock_51970621Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022 jest już dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji.

Walne Zebranie Członków – ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015r. o odz.930. Zebranie, o którym
mowa odbędzie się w świetlicy budynku Starostwa głównego przy ulicy 11 Listopada 83, a nie jak wskazano w zaproszeniu przy ulicy Armii Krajowej 9.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

doc Porządek obrad