Zaproszenie do udziału w Regionalnych Targach Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w 

w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r.     

Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce.

Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej,

budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja podmiotów ekonomii społecznej, możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. 

Udział w Targach jest bezpłatny!

W programie zaplanowano m.in. :

– stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej;

– konferencję, seminarium i warsztaty tematyczne:

I dzień – 01.12.2016

□  Seminarium „Usługi społeczne użyteczności publicznej – wyzwania i potrzeby”

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Liczba osób – 50.

Warsztaty „ Ekonomia społeczna czy biznes – konkurencja czy współpraca?”

Warsztaty skierowane są w szczególności do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Liczba osób – 25.

Warsztaty „Współpraca i innowacje społeczne – warsztaty kreatywnego myślenia” 

Warsztaty skierowane są w szczególności do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Liczba osób – 25.

II dzień – 02.12.2016

Konferencja, na której m.in.:

  • Wystąpienia prelegentów;
  • Wręczenie statuetek w Konkursie Lider Ekonomii Społecznej;
  • Wręczenie certyfikatu Zakup prospołeczny.

Osoby zainteresowane udziałem w Targach prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami i przesłanie skanu na adres: katarzyna.perdzynska-zarzeczny@sejmik.kielce.pl Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami, prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektu (Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, budynek C2. P. 301). 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-19-02.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Regionalne Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Załączniki:

  • Formularz zgłoszeniowy studyjną (Załącznik nr 1).
  • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2);
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności (Załącznik nr 3);
  • Dane instytucji objętej wsparciem w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Załącznik nr 4);
  • Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

szczegóły w załącznikach

zał nr 2

zał nr3

zał nr 4

formularz zgłoszeniowy na Targi

Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna(3)

PROGRAM – Regionalne Targii Ekonomii Społecznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowych mebli w ramach  projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

INTERIOR Maciej Buda

Ul. Połonińska 7

35-083 Rzeszów

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, bo zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi na wykonanie instalacji mechanicznej wyciągowej w pracowniach gastronomicznych w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Szczegóły zawiera zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi na wykonanie mebli w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i wymianę drzwi wewnętrznych w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe

 

Zaproszenie na bezpłatne seminarium

W związku z realizacją zadań informacyjnych związanych z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach organizacje bezpłatne seminarium dotyczące realizacji programu POPŻ 2014-2020.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie do udziału w powyższym wydarzeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenia przybycia (szczegóły w załączniku).

Zaproszenie+ agenda+mapka dojazdu

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2016 i nr 2/2016

Czytaj dalej Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2016 i nr 2/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowych książek i pomocy dydaktycznych w ramach  projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Super Siódemka

Lucjan Wypych Spółka Jawna

Opłatki 23

60-012 Poznań

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego o zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

W załączniku całe zapytanie.

Zapytanie ofertowe