Informacja o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku – Zdroju organizuje szkolenie nt. „wsparcia dedykowanego placówkom oświatowym”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2016r. (piątek) w Jędrzejowie w Sali czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach 09:00-15:00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów w ramach konkursów, ogłaszanych w I kwartale 2016 r., skierowanych do:

  • szkół podstawowych w ramach Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego
    w zakresie kompetencji kluczowych” RPOWŚ 2014 – 2020,
  • przedszkoli w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”  RPOWŚ 2014 – 2020.
  • Szkół ponadgimnazjalnych w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

Poddziałanie 8.3.2 umożliwia m. in. realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych dla uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Na projekty wspierające szkolnictwo podstawowe Zarząd Województwa przeznaczył w tegorocznym konkursie kwotę ponad 29,5 mln złotych.

Poddziałanie 8.3.1 przewiduje zakładanie nowych przedszkoli lub zwiększanie liczby miejsc
w już istniejących placówkach, a także organizację różnego rodzaju zajęć dodatkowych, w tym wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Możliwe będzie również finansowanie zakupów, wzbogacających bazę dydaktyczną przedszkoli. Planowana wartość wsparcia dla edukacji przedszkolnej wynosi w 2016 roku blisko 15 mln złotych.

Poddziałanie 8.5.1 umożliwia m.in. realizację zajęć dodatkowych, staży, praktyk, kompleksowe doradztwo zawodowe, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe, upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się, zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych.

Podczas spotkania omówione zostaną kryteria naboru i oceny projektów w ramach
ww. poddziałań, a ponadto zasady kwalifikowalności wydatków oraz szkolenie
nt. pracy z nowym Generatorem Wniosków EFS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Życzenia Świąteczne

gryf kartka wielk 2016-2

Kiedy nabory wniosków?

Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informujemy, że obecnie czekamy na ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku pozytywnej oceny LSR, zostanie podpisana Umowa Ramowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Przypuszczalny termin ogłoszenia o naborze wniosków w ramach realizacji PROW 2014 – 2020 będzie podany w miesiącu kwietniu. Szczegółowe informacje można pozyskać osobiście w Biurze LGD Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9, telefonicznie tel. 41 386 41 14  lub za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu

Bogusława Wypych

Małogoski Złaz Turystyczny

Małogoski Złaz Turystyczny

Złaz odbędzie się 21 lutego 2016r. na Ziemi Małogoskiej w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy 112. Grzegorz Szymański tel 663-530-787

 

LSR zatwierdzona

W dniu 28 grudnia 2015r. na Walnym Zebraniu Członków LGD została zatwierdzona Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022. Dokument został złożony na konkurs do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w dniu 30.12.2015r.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Projekty Procedur po konsultacjach społecznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i naniesienia ewentualnych uwag.
Procedura oceny i wyboru grantobiorców.
Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.
Procedura oceny i wyboru operacji.
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Życzenia

Życzenia świąteczne

Informacja

shutterstock_51970621Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022 jest już dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji.

Walne Zebranie Członków – ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015r. o odz.930. Zebranie, o którym
mowa odbędzie się w świetlicy budynku Starostwa głównego przy ulicy 11 Listopada 83, a nie jak wskazano w zaproszeniu przy ulicy Armii Krajowej 9.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

doc Porządek obrad

KRYTERIA WYBORU

Poniższa tabela przedstawia kryteria wyboru dla grup. Została stworzona na podstawie badań przeprowadzanych podczas konsultacji społecznych.
1. Potencjalny beneficjent jest osobą z grupy defaworyzowanej
Potencjalny beneficjent nie jest osobą z grupy defaworyzowanej

2.

Operacja przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej
Operacja nie przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu grupy defaworyzowanej

3.

W operacji przewidziano zatrudnienie 1 osoby
W operacji nie przewidziano zatrudnienia osoby

4.

Operacja zawiera 2 elementy innowacyjności
Operacja nie zawiera 1 element innowacyjności

5.

Operacja wspiera przedsiębiorczość lokalną
Operacja nie posiada elementów wspierających lokalną przedsiębiorczość

6.

Operacja aktywizuje lokalne społeczeństwo
Operacja nie zawiera elementów aktywizacji lokalnego społeczeństwa

7.

Operacja promuje obszar działania LGD w szczególności dziedzictwo kulturowe, historyczne, ekologiczne produkty
Operacja nie zawiera elementów promocji obszaru działania LGD, w szczególności dziedzictwa kulturowego, historycznego, ekologicznych produktów