Poniesienie kompetencji kluczowych

W miesiącu grudniu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów Technikum gastronomicznego w ramach projektu  „Teoria i praktyka szansą na lesze jutro”. W ramach zadania 1 „Poniesienie kompetencji kluczowych” w 8-osobowych grupach młodzież uczestniczyła w warsztatach  praktycznych z informatyki mające na celu podniesienie i doskonalenie umiejętności informatycznych m in. zakresu gastronomii.

Zagadnienia jakie były poruszane na zajęciach  to m.in. wykorzystanie sieci komputerowych i Internetu w gastronomii, oprogramowania biurowe, zarządzanie restauracją „Bistro” , tworzenie stron www oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.  Dużym  zainteresowaniem  wśród młodzieży cieszyła się tematyka związana z zakładaniem, edycją i aktualizacją bloga kulinarnego.  Jednogłośnie stwierdzili, iż blog to obecnie bardzo modny temat, a pozyskane  umiejętności zaprocentuję w przyszłości. Uczniowie założyli i prowadzą blog kulinarnego na który umieszczają przepisy i mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami.

Prowadzący zajęcia poruszył bardzo ważny temat  związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów,  sieci komputerowych i przesyłania danych  do zdalnych lokalizacji czyli bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali darmowe materiały piśmiennicze oraz pamięć przenośną. Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i zabezpieczenia, które doposażyły pracownie w ZSP Nr 2 i będą wykorzystywane na zajęciach w ramach projektu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na wykonanie zakup i wymianę drzwi wewnętrznych   w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

DanaTrans

Mgr inż. Jerzy Pietrucha

Ul. Pińczowska 44

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na wykonanie usługi instalacji mechanicznej wyciągowej w pracowniach gastronomicznych   w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

PHU UWENT-POL

Jerzy Kieliś

Ul. Słowackiego 58

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

„RESTAURATOR SERWIS”

Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz

Ul. Hauke-Bosaka 11

25-217 Kielce

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi na wykonanie mebli w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

MEBLE – TWÓJ STYL

Szymon Sygut

Ludwinów 20B

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu unijnego pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, realizowanego wśród uczniów kierunku „Technik żywienia i usług gastronomicznych” .

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali darmowe materiały piśmiennicze oraz książki, niezbędne do nauki poszczególnych przedmiotów. W ramach projektu doposażono dwie pracownie gastronomiczne w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do nauki zawodu w tym. m.in. wyciskarka do soków, thermomix, automat do wypieku chleba, lodówek, kuchenki mikrofalowej, expres wysokociśnieniowy do kawy, naświetlacz do dezynfekcji jaj.  Dzięki realizacji projektu zakupiono  pomoce dydaktyczne, takie jak kostki , tablice magnetyczną czy bryły geometryczne, które doposażą pracownię matematyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie.

W ramach projektu zakupiono 8 laptopów, które stanowią wyposażenie pracowni gastronomicznej i na których odbywać  się będą  zajęcia z informatyki. Po zakończeniu projektu planowane jest zaaranżowanie sali na wzór kafejki internetowej.

Przebudowano także pracownię gastronomiczną łącząc nowo powstałą ladę barowa ze stanowiskiem pokazowym dla nauczyciela wyposażonym w płytę indukcyjną i zabudowany piekarnik oraz drobny sprzęt kuchenny.

 Uczniowie klas IV wzięli udział w zajęciach z Obsługi konsumenta i Planowania żywienia, przygotowujących do egzaminu zawodowego, natomiast uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach informatycznych.

Większa część młodzieży szkoły pochodzi z terenów wiejskich, gdzie dostęp do edukacji i zajęć dodatkowych jest znacznie utrudniony. Udział w projekcie to szansa dla naszych uczniów, na uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym, a jednocześnie szansa na rozwój własnych zainteresowań, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłą karierę zawodową.

Zaproszenie do udziału w Regionalnych Targach Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w 

w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r.     

Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce.

Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej,

budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja podmiotów ekonomii społecznej, możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. 

Udział w Targach jest bezpłatny!

W programie zaplanowano m.in. :

– stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej;

– konferencję, seminarium i warsztaty tematyczne:

I dzień – 01.12.2016

□  Seminarium „Usługi społeczne użyteczności publicznej – wyzwania i potrzeby”

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Liczba osób – 50.

Warsztaty „ Ekonomia społeczna czy biznes – konkurencja czy współpraca?”

Warsztaty skierowane są w szczególności do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Liczba osób – 25.

Warsztaty „Współpraca i innowacje społeczne – warsztaty kreatywnego myślenia” 

Warsztaty skierowane są w szczególności do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Liczba osób – 25.

II dzień – 02.12.2016

Konferencja, na której m.in.:

  • Wystąpienia prelegentów;
  • Wręczenie statuetek w Konkursie Lider Ekonomii Społecznej;
  • Wręczenie certyfikatu Zakup prospołeczny.

Osoby zainteresowane udziałem w Targach prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami i przesłanie skanu na adres: katarzyna.perdzynska-zarzeczny@sejmik.kielce.pl Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami, prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektu (Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, budynek C2. P. 301). 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-19-02.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Regionalne Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Załączniki:

  • Formularz zgłoszeniowy studyjną (Załącznik nr 1).
  • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2);
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności (Załącznik nr 3);
  • Dane instytucji objętej wsparciem w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Załącznik nr 4);
  • Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

szczegóły w załącznikach

zał nr 2

zał nr3

zał nr 4

formularz zgłoszeniowy na Targi

Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna(3)

PROGRAM – Regionalne Targii Ekonomii Społecznej