Zaproszenie na szkolenie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

Szkolenia odbędą się w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości: Sandomierz, Hotel Basztowy przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, sala Bordowa. 29.11.2016 r., w godzinach 10.00-17.00, szkolenie pn. „Przetwórstwo owoców  i warzyw – technologia produkcji we własnym gospodarstwie lub małym zakładzie przetwórczym”

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia z zakresu wymogów sanitarnych dot. wyposażenia obiektu, zasad dobrych praktyk higienicznych, kwalifikacji i przygotowania personelu. W programie szkolenia – wizyta w Inkubatorze Przetwórczym/Kuchennym przy ul. Starowiejskiej 28 A w Dwikozach.

 30.11.2016 r. w godzinach 9.00 – 16.00, szkolenie pn. „Systemy jakości, wybrane programy wyróżniania oraz znakowania produktów spożywczych dobrej jakości i znanego pochodzenia”.

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia dot. rodzajów wsparcia dla producentów żywności  regionalnej i tradycyjnej, marketingu i promocji żywności regionalnej i tradycyjnej. W programie szkolenia – wizyta w Inkubatorze Przetwórczym przy ul. Starowiejskiej 28 A w Dwikozach.

Na szkolenia zapraszamy osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, rolników, podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, a także osoby/podmioty zainteresowane rozwojem działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw na małą skalę oraz sprzedażą produktów lokalnych w oparciu o własne zasoby, z terenu objętego realizacją programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, tj. z powiatów: kieleckiego (z wyłączeniem miasta Kielce), opatowskiego, ostrowieckiego (z wyłączeniem miasta Ostrowiec Św.) i sandomierskiego.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie Karty zgłoszenia udziału w szkoleniach pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl lub faxem pod numer 15 833 34 60, albo doręczenie do Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 16.00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch w przerwie zajęć. Na szkolenia uczestnicy dojeżdżają na własny koszt. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Haliną Sadecką, tel. 15 833 34 02, e-mail: h.sadecka@opiwpr.org.pl.

Organizator szkoleń: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Szkolenia są współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W załączniku karta zgłoszenia na szkolenie.

Karta_zgłoszenia_szkolenia_CPL_listopad_2016

Karta_zgłoszenia_szkolenia_CPL_listopad_2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na zakup usługi  w ramach prac adaptacyjnych (prace remontowo-usługowe) w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

Usługowy Zakład Malarski

Zdzisław Kucera

Ul. Ariańska 3

28-330 Wodzisław

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych książek w wersji papierowej oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”.

W załączniku całe zapytanie.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi w ramach prac adaptacyjnych (prace remontowo-wykończeniowe) ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe

Wielka szansa dla uczniów szkół zawodowych.

      20161102_121617     W dniu 2 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” podpisało z Województwem Świętokrzyskim umowę o dofinansowanie projektu:               „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisali: Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”: Pani Bogusława Wypych – Prezes Zarządu oraz Pani Monika Bolewska – Członek Zarządu. Całkowita wartość projektu wynosi 692 311,25 zł. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 617 781,25 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 588 468,56 zł. co stanowi 85% oraz dotacje celową      z budżetu krajowego w kwocie 29 316,69 zł. co stanowi 4,23% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stefana Roweckiego Grota w Jędrzejowie. W ramach realizowanego projektu będzie utworzona pracownia gastronomiczna. Uczniowie będą odbywać staże i praktyki u pracodawców, uczestniczyć w szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych, w kursach     i zajęciach podnoszących kompetencje zawodowe, w warsztatach doskonalących umiejętności wykonywania czynności zawodowych. Projekt będzie realizowany przez 2 lata.

Kolejny nabór na podobne projekty rozpoczął się 31 października i trwa do 18 listopada 2016r.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu “Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

Regulamin Projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

R E G U L A M I N  P R O J E K T U

Ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Stanowisko – Asystent kierownika do spraw organizacji projektu

Stanowisko – Obsługa księgowa

Stanowisko – Koordynator projektu

Uwaga !

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazał się dokument: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z ww. dokumentem:

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Numer identyfikacyjny niezbędny!

Numer identyfikacyjny niezbędny!
Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR, musi posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegóły:
http://www.arimr.gov.pl/…/wnioski/ewidencja-producentow.html