Dokumenty do konsultacji społecznych.

W związku ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przedstawia załączone dokumenty do konsultacji społecznej. Uwagi prosimy kierować na adres mailowy lgdjedrzejow@onet.eu.

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji.

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Walne Zebranie Członków

Ogłoszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 maja  2016r. o godz. 1100 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. Ewentualny drugi termin rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 1130.

W załączeniu porządek zebrania.

Zaproszenie na Walne w dniu 17.05.2016

 

Umowa na realizację LSR 2014-2020 podpisana.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.  Nasze Stowarzyszenie na tej uroczystości reprezentowali: Bogusława Wypych – Prezes Zarządu  i Waldemar Woźniak – Wiceprezes Zarządu.

IMG_5216IMG_5234                                                                        IMG_5290

Zdjęcia udostępnione przez ŚBRR              w Kielcach

 

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia z powiatu jędrzejowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, które odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul 11 Listopada 83.

PROGRAM SPOTKANIA
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

26 kwietnia 2016 r.
miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83

11.30 – 11.40 Rejestracja uczestników

11.40 – 11.50 Rozpoczęcie spotkania – Agnieszka Piwnik – Piecyk, Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.50 – 12.00 Prezentacja Działalności Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Agnieszka Piwnik – Piecyk

12.00 – 12.10 Aktywność III sektora w powiecie jędrzejowskim – Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”

12.10 – 12.40 Prezentacje organizacji pozarządowych powiatu jędrzejowskiego

12.40 – 12.50 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości dla organizacji pozarządowych – Bogusława Wypych, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf

12.50 – 13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie spotkania

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf„ po raz ósmy uczestniczyło w  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Targi były okazją do zaprezentowania twórczości lokalnej. Na stoisku LGD można było podziwiać prace wykonane przez członków Stowarzyszenia „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zaopatrzenia się w materiały promocyjne, informacyjne i gadżety. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały regionalne potrawy kulinarne. W tym roku były z nami  Nagłowice, Korytnica, Rakoszyn, Warzyn, Wolica, Rynek,  Staniowice,  Węgleszyn Dębina i Grudzyny, które wraz z nami promowały powiat jędrzejowski.

 

Informacja

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Park Rozrywki i Miniatur „Sabat  Krajno”, Biegacz Świętokrzyski, Świętokrzyski Park Narodowy, Stowarzyszenie Biegam Bo Muszę w Kielcach organizuje wydarzenie pn. II Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy, który odbędzie się w dniach 10-12.06.2016r. 

plakat-1 PROGRAM

Informacja na temat projektu pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

AMD_dotacja-1

Informacja o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku – Zdroju organizuje szkolenie nt. „wsparcia dedykowanego placówkom oświatowym”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2016r. (piątek) w Jędrzejowie w Sali czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach 09:00-15:00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów w ramach konkursów, ogłaszanych w I kwartale 2016 r., skierowanych do:

  • szkół podstawowych w ramach Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego
    w zakresie kompetencji kluczowych” RPOWŚ 2014 – 2020,
  • przedszkoli w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”  RPOWŚ 2014 – 2020.
  • Szkół ponadgimnazjalnych w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

Poddziałanie 8.3.2 umożliwia m. in. realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych dla uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Na projekty wspierające szkolnictwo podstawowe Zarząd Województwa przeznaczył w tegorocznym konkursie kwotę ponad 29,5 mln złotych.

Poddziałanie 8.3.1 przewiduje zakładanie nowych przedszkoli lub zwiększanie liczby miejsc
w już istniejących placówkach, a także organizację różnego rodzaju zajęć dodatkowych, w tym wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Możliwe będzie również finansowanie zakupów, wzbogacających bazę dydaktyczną przedszkoli. Planowana wartość wsparcia dla edukacji przedszkolnej wynosi w 2016 roku blisko 15 mln złotych.

Poddziałanie 8.5.1 umożliwia m.in. realizację zajęć dodatkowych, staży, praktyk, kompleksowe doradztwo zawodowe, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe, upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się, zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych.

Podczas spotkania omówione zostaną kryteria naboru i oceny projektów w ramach
ww. poddziałań, a ponadto zasady kwalifikowalności wydatków oraz szkolenie
nt. pracy z nowym Generatorem Wniosków EFS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Życzenia Świąteczne

gryf kartka wielk 2016-2

Kiedy nabory wniosków?

Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informujemy, że obecnie czekamy na ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku pozytywnej oceny LSR, zostanie podpisana Umowa Ramowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Przypuszczalny termin ogłoszenia o naborze wniosków w ramach realizacji PROW 2014 – 2020 będzie podany w miesiącu kwietniu. Szczegółowe informacje można pozyskać osobiście w Biurze LGD Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9, telefonicznie tel. 41 386 41 14  lub za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu

Bogusława Wypych