Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Czytaj dalej Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące wniosków grantowych

Informujemy, że w ramach realizacji planu komunikacji w dniach określonych poniżej odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące postępów we wdrażaniu LSR.

W spotkaniach obowiązkowo powinni uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń zainteresowanych składaniem wniosków grantowych.

Harmonogram-konsultacji

Zaproszenie na bezpłatne seminarium

Plakat - Kraków

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

 

Informujemy, że w ramach  ww. naboru nie wpłynął żaden wniosek. Nabór zostanie ponownie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

KURS BARMAŃSKI

W okresie ferii zimowych  odbył się 30-godzinny kurs barmański w ramach którego 32 uczniów  klasy III i IV poznało ogólny zakres pracy oraz cechy dobrego barmana. Młodzież dowiedziała się jakie są obowiązki i wyposażenie stanowiska pracy barmana, poznała rodzaje napojów  mieszanych, zasady tworzenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sposoby garnirowania napojów. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi sprzedaży i konsumpcji alkoholi oraz z zasadami tworzenia karty alkoholi. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy projektu pod okiem profesjonalisty mieli okazję sporządzić przykładowe napoje mieszane, alkoholowe i bezalkoholowe, po których odbyła się prezentacja i degustacja.

Na zakończenie kursu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny. Wszyscy uczestnicy po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymali  certyfikaty w języku polskim i angielskim potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności, które z pewnością wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym.

KURS BARISTY

W okresie ferii zimowych odbył się kurs baristyczny, w którym uczestniczyła młodzież klasy II  biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”. Podczas 20 godzin zajęć obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne, prowadzący przedstawił uczniom historię kawy, sposoby parzenia kawy po turecku, z ekspresa przelewowego i ciśnieniowego oraz z kaffaterki. Podczas zajęć praktycznych wykładowca zaprezentował jak prawidłowo dozować i ubijać kawę oraz mleko , a następnie każdy uczestnik sprawdził nabyte umiejętności pod okiem trenera. Kulminacyjnym punktem spotkania było sporządzenie cappuccino udekorowanego wzorami lanymi z ręki i rysowanie szpikulcem, które to umiejętności uczniowie zaprezentowali na zakończenie szkolenia. Na zakończenie kursu, po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” odbytego w dniu 10.02.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10.02.2017r

Rejestr interesów członków Rady dla naboru 3-2016

Lista biorących udział w ocenie wniosków dla naboru 3-2016

Rejestr interesów członków Rady dla naboru 4-2016

Lista biorących udział w ocenie wniosków dla naboru 4-2016

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 – przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Regulamin naboru wniosków

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Regulamin naboru wniosków

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji