Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą zakup i wyposażenie pracowni elektrycznejw ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty-1

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych” ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 – doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów

Załącznik nr 5- wzór umowy

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że  unieważnia postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

Powód unieważnienia: Oferta Wykonawcy – MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że  unieważnia postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

Powód unieważnienia: Oferta Wykonawcy – MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na przeprowadzenie w latach 2017-2019 zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie z zakresu podniesienia kompetencji kluczowych, przedmiotów zawodowych oraz warsztatów z przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Część 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

Akademia Edukacji PLATON, B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. j. ul. Ks. Jałowego 6a, 35-010 Rzeszów – 100 pkt.

Część 2. Zajęcia z informatyki w formie kursu ECDL Base (przygotowujący do osiągnięcia kwalifikacji rynkowej potwierdzonej Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych)  składającego się z 4 modułów zakończonych egzaminami:

Oferta wspólna: Michał Cichoń, zam. ul. Sobieskiego 3/7, 28-300 Jędrzejów, Iwona Dudek, zam. Diament 22d, 28-300 Jędrzejów – 100 pkt.

Część 3. Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji uczenia się:

Anna Kamińska, zam. Kopernika 30, 28-300 Jędrzejów – 99 pkt.

Część 4. Zajęcia grupowe z zakresu kompetencji uczenia się:

Sylwia Michno, zam. Mieszka I 2/8, 28-300 Jędrzejów – 100 pkt.

Część 5. Zajęcia teoretyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii (biomasa i geotermia) oraz zajęcia praktyczne z montażu instalacji elektropneumatycznych i układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE (dla uczniów w zawodzie technik mechatronik i elektryk)

Część 6. Zajęcia teoretyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii (energia słońca, wiatru i wody) oraz zajęcia praktyczne z montażu instalacji elektropneumatycznych i układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE (dla uczniów w zawodzie technik mechatronik i elektryk) (5 i 6 łącznie):

Oferta wspólna: Jacek Garus, zam. ul. Artymiaka 4, 28-300 Jędrzejów, Renata Walczak, zam. Naruszewicza 19, 25-628 Kielce, Zbigniew Marcinkowski, ul. 11 Listopada 119/31, 28-300 Jędrzejów – 100 pkt.

Część 7. Zajęcia z termomodernizacji obiektów budowlanych z uwzględnieniem obiektów OZE (dla uczniów w zawodzie technik budownictwa):

Adam Piasecki, zam. Topolowa 9, 28-300 Jędrzejów – 100 pkt.

Część 8. Zajęcia z modelowania konstrukcji budowlanych za pomocą programu do wspomagania projektowania AUTOCAD z wykorzystaniem TIK (dla uczniów w zawodzie technik budownictwa):

Stanisław Łabęcki, zam. ul. Sobieskiego 6/3, 28-300 Jędrzejów –  98 pkt.

Część 9. Zajęcia ze sporządzania kosztorysów w wykorzystaniem programu Norma PRO (dla uczniów w zawodzie technik budownictwa):

Alicja Gardjew, zam. Łany 15a, 28-330 Wodzisław – 100 pkt

Część 10. Jak zostać przedsiębiorcą – Warsztaty grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

Iwona Dudek, zam. Diament 22d, 28-300 Jędrzejów – 91,80 pkt

Część 11. Słabe i mocne strony, autoprezentacja i budowanie własnej ścieżki rozwoju, preferencje i predyspozycje zawodowe:

Iwona Dudek, zam. Diament 22d, 28-300 Jędrzejów – 91,80 pkt

 

Oferty złożone przez powyższych Wykonawców spełniają w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium cena i doświadczenie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej”   w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J.

Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce

 Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie w latach 2017 – 2019 zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie z zakresu podniesienia kompetencji kluczowych, przedmiotów zawodowych oraz warsztatów z przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16”.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi na wykonanie zestawu mebli oraz wykonanie zaszklonych szaf w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

MEBLE-TWÓJ STYL

Szymon Sygut

28-300 Jędrzejów, Ludwinów 20B

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.