Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów.”

Przedsięwzięcia w ramach tego celu oprócz budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej              i rekreacyjnej  to : Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Realizacja tych projektów grantowych przebiegała następująco:

Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych.

Ogłoszony był jeden nabór  od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 10  wydarzeń promocyjnych na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 9 wniosków grantowych  na planowaną kwotę. W jednym z wniosków przewidziane były 2 wydarzenia, dzięki czemu ilość zaplanowanych wydarzeń została zrealizowana. Rada wszystkie wnioski zakwalifikowała do realizacji. Na dzień dzisiejszy wszystkie operacje tego grantu  zostały zamknięte i poprawnie rozliczone.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nabory wniosków grantowych odbyły się w terminach  – 13.02 – 27.02.2017r.,  01.10.-15.10.2018r. Grantobiorcy mogli składać wnioski na kwotę od 5 000 -13 000 zł. Zaplanowana kwota na oba nabory to 400 000 zł. Wpłynęły 34 wnioski – wybrano do realizacji  33  na kwotę 397 075 zł. Te granty cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń ponieważ dawały one większą możliwość wsparcia działalności  różnych lokalnych organizacji, a w szczególności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wzmacnianie świadomości ekologicznej  mieszkańców LGD.

Nabory –13.02 – 27.02.2017r.; 16.03.- 24.03.2017r. Liczba zaplanowanych wydarzeń dotyczących ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych- 10 na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 50 000zł. Wszystkie zostały wybrane do sfinansowania i są już rozliczone.  Wydarzenia w ramach tych grantów przyczyniły się w dużym stopniu do wzmacniania świadomości ekologicznej poprzez szkolenia, spotkania tematycznie i inne działania kierowane do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”

                                                                              Bogusława Wypych

                                                                              Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Warto wiedzieć …”

…że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w bieżącym programowaniu  przez cały czas realizuje plan komunikacji. I tak od 2016 roku jego realizacja przedstawia się następująco:

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD.

W ramach realizacji  zadania „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób” opublikowano 4 artykuły na lokalnych portalach informacyjnych 22 artykuły na stronach internetowych lokalnych  samorządów oraz stronie internetowej LGD 12 informacji opublikowanych w mediach społecznościowych.

W ramach działania „Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR” ukazało się: 73 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, 8 artykułów w lokalnej prasie, 73 informacji opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych, 18 rozesłanych wiadomości           w newsletterze. Zorganizowano 54 spotkania informacyjno – konsultacyjne. Przeprowadzono ankietę wśród 630 osób w celu badania zadowolenia   ze spotkań prowadzonych przez LGD.

W ramach działania Udzielanie informacji na temat zasad udzielania wsparcia w ramach wdrażania LSR” 425 podmiotom udzielono indywidualnego doradztwa

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W ramach działania „Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej (osoby powyżej 60 roku życia)” ukazały się 4 artykuły w lokalnej prasie, rozesłano 6 wiadomości z newsletterem, opublikowano 44 artykuły na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, zorganizowano 1 spotkanie informacyjno – konsultacyjne

W ramach „Bieżące rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym  w biurze LGD „ zrealizowano 41 spotkań informacyjno – konsultacyjnych, opublikowano 9 artykułów             w lokalnej prasie, 36 informacji w mediach społecznościowych, 19 rozesłanych wiadomości           z newsletterem, ukazały się 63 artykuły na stronach internetowych   lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

Przeprowadziliśmy 41 spotkań informacyjno-konsultacyjnych o następującym zakresie:

 1. Informowania o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności dotyczące osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
 2. 2. Informowania o planowanych naborach wniosków.
 3. Konsultowania z uczestnikami spotkania czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie:  aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane                      z  tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej               w szczególności osób po 60 roku życia.

Zarząd aktywnie  wspiera działalność  wszystkich  stowarzyszeń  działających    na terenie naszego powiatu, dba o  integrację i aktywizację  ich członków.

Członkowie Zarządu i pracownicy biura  uczestniczą   w procesie powstawania  nowych stowarzyszeń poprzez prowadzenie zebrań założycielskich. Zarząd wspólnie z pracownikami biura pomaga  w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji.

 Należy także wspomnieć o ścisłej i bardzo owocnej współpracy zarządu z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,  z fundacjami i stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszego  powiatu.

Współpracujemy również z Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ze Związkami Emerytów i Rencistów, z Klubami Seniora,  z instytucjami kultury  oraz z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi na rzecz rozwoju naszego obszaru działania.

                                                                            Bogusława Wypych

                                                                                  Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Jak zmieniło się oblicze naszego powiatu od 2016 roku”

Bardzo duży wpływ na rozwój infrastruktury w powiecie jędrzejowskim miały dwa zaplanowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”       i zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju następujące przedsięwzięcia:  „Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych” oraz „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                        i rekreacyjnej”.

 Na pierwsze działanie zaplanowana została kwota 1 694 267, 00zł. Nabory odbyły się  26.09 -26.10.2016 r.; 01.03.-31.03.2017r.; 06.05-20.06.2019r., 24.11-07.12.2019r. planowany wskaźnik do realizacji to 10   infrastrukturalnych obiektów. Razem w naborach  wpłynęło 15 wniosków.  Do sfinansowania wybrano 10 operacji.  Zrealizowanych jest 9 na kwotę 1 394 267,00 zł. W ostatnim naborze wpłynął 1 wniosek i jest on w trakcie oceny.

Na drugie działanie zaplanowana kwota 1 660 884,45 zł. Przeprowadzono dwa nabory                           26.09 -26.10.2016r.;  01.03.-31.03.2017r. Wpłynęło w sumie 12 wniosków. Rada do sfinansowania wybrała 10 operacji  na   cała zaplanowaną kwotę. Wskaźnik został w całości osiągnięty. Wybudowano 10 obiektów. W ramach realizacji tych dwóch działań zrealizowane zostały następujące inwestycje.

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu – 142 578,00 zł
 • Budowa świetlicy w Mierzynie -299 999,00 zł
 • Budowa placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni w Woli Teserowej, Karsznicach, Rembieszycach i Lipnicy – 111 708,00 zł
 • Budowa placu rekreacyjnego w Chomentowie – 269 476,00 zł
 • Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Oksie        – 86 179,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Klimontowie – 80 141,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjno- sportowego w Klimontowie – 80 448,00zł
 • Budowa świetlicy w Książe Skroniów – 299 429,00 zł
 • Budowa niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury w Łysakowie – 212 475,00 zł
 • Budowa skweru utwardzonego kostką brukową oraz zagospodarowanie placu wokół kościoła parafialnego – 112 390,00 zł
 • Dostosowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Kozłowie  –       191 823,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń pawilonu wystawowego Muzeum Im. Przypkowskich  – 187 187,00 zł
 • Wielopokoleniowa świetlica w Przyłęczku – 166 406,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy w Imielnie 130 000,00 zł
 • Przebudowa strażnicy OSP w celu organizacji ogólnodostępnego miejsca spotkań międzypokoleniowych w Błogoszowie–139 639,00 zł
 • Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej   Helenówce – 135 000,00zł
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Domu Ludowym w Mieronicach  – 116 209,00 zł
 • Dostosowanie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno  – rekreacyjnej poprzez remont istniejącego budynku strażnicy OSP w Jasionnie – 299 940,00 zł
 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Raków – 59 495,00zł

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” bardzo dziękuje  lokalnym stowarzyszeniom, które podjęły się realizacji tak odpowiedzialnych zadań. Dziękujemy również lokalnym samorządom za ogromne wsparcie udzielane stowarzyszeniom w trakcie realizacji tych operacji. To dzięki wam zagospodarowano dotychczas na infrastrukturę 3 055 151,45 zł środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. To dzięki Wam dokonało się tyle dobra dla lokalnej społeczności.

                                                                                Bogusława Wypych

                                                                                      Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar działania LGD”

Tak w kraju jak i w naszym powiecie bardzo dużą grupę społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60 roku życia.  Z wszelkich diagnoz prowadzonych na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Działania wynikało, że ta grupa społeczna wymaga wielkiego wsparcia nie tylko finansowego. Gdy mówimy o aktywności własnej, warto wspomnieć o trzech typach usług rozwijających seniorów: edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. To  organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów i podmioty oferujące usługi turystyczne, sportowe czy rehabilitacyjne składały do naszej Lokalnej Grupy Działania wnioski mające na celu zaktywizować seniorów do uczestnictwa w ich realizacji.
Nasze działania regionalne skupiały się przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do informacji o celach, sposobach działania oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem od  lokalnych podmiotów ze środków Unii Europejskiej. W naszych planowanych przedsięwzięciach przewidzianych na obecny okres programowania realizowane zadania w większości służą zaspokojeniu potrzeb seniorów poprzez  dobrą przemyślaną strategię aktywizacji seniorów. Aktywizacja osób w wieku senioralnym przejawia się w różnych aspektach: przedsiębiorcy  korzystających z środków unijnych tworzą  miejsca pracy i często proponują ją seniorom nieaktywnym zawodowo. Od 2016 roku powstało 21 obiektów rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowych, gdzie seniorzy na różne sposoby mogą zagospodarowywać  swój wolny czas. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa polega na informowaniu potencjalnych wnioskodawców i grantobiorców o celach i zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które mogą uzyskać wsparcie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD. Bardzo ważne jest konsultowanie  z uczestnikami różnych spotkań czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie: aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej w szczególności osób po 60 roku życia. A wszystkie te działania miały na celu uświadomienie seniorom, że ich życie może ulec znacznej poprawie jeżeli tylko będą aktywni i otwarci na uczestniczenie w realizacji  operacji i projektów grantowych im dedykowanych. Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę . Zapraszamy, zachęcamy, pomagamy.  Zapraszamy do Biura LGD w Jędrzejowie  ul. Armii Krajowej 9  III p pokój 315.                                                                                                          

                                                                                                 Bogusława Wypych   

                                                                                                   Prezes Zarządu

                 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

 

KOWR zaprasza na szkolenie – „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do
7 stycznia 2020 r
.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Wyniki naboru wniosków nr 11/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 8/2019 z dnia 13.12.2019r.

Lista obecności z dnia 13.12.2019r.

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 11/2019

Rejestr interesów – nabór 11/2019

Lista operacji wybranych – nabór 11/2019

 

Życzenia Świąteczne

Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Jędrzejowska – -GRYF” z dnia 05.12.2019r. – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady

Protokół 7/2019 z dnia 05.12.2019r.

Lista obecności

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą planu komunikacji – str. 77

LSR po zmianach

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w dniu 24.12.2019r (wigilia) będzie nieczynne.

Dzień wolny odpracowany zostanie w sobotę – 21 grudnia 2019r.