Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar działania LGD”

Tak w kraju jak i w naszym powiecie bardzo dużą grupę społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60 roku życia.  Z wszelkich diagnoz prowadzonych na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Działania wynikało, że ta grupa społeczna wymaga wielkiego wsparcia nie tylko finansowego. Gdy mówimy o aktywności własnej, warto wspomnieć o trzech typach usług rozwijających seniorów: edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. To  organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów i podmioty oferujące usługi turystyczne, sportowe czy rehabilitacyjne składały do naszej Lokalnej Grupy Działania wnioski mające na celu zaktywizować seniorów do uczestnictwa w ich realizacji.
Nasze działania regionalne skupiały się przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do informacji o celach, sposobach działania oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem od  lokalnych podmiotów ze środków Unii Europejskiej. W naszych planowanych przedsięwzięciach przewidzianych na obecny okres programowania realizowane zadania w większości służą zaspokojeniu potrzeb seniorów poprzez  dobrą przemyślaną strategię aktywizacji seniorów. Aktywizacja osób w wieku senioralnym przejawia się w różnych aspektach: przedsiębiorcy  korzystających z środków unijnych tworzą  miejsca pracy i często proponują ją seniorom nieaktywnym zawodowo. Od 2016 roku powstało 21 obiektów rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowych, gdzie seniorzy na różne sposoby mogą zagospodarowywać  swój wolny czas. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa polega na informowaniu potencjalnych wnioskodawców i grantobiorców o celach i zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które mogą uzyskać wsparcie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD. Bardzo ważne jest konsultowanie  z uczestnikami różnych spotkań czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie: aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej w szczególności osób po 60 roku życia. A wszystkie te działania miały na celu uświadomienie seniorom, że ich życie może ulec znacznej poprawie jeżeli tylko będą aktywni i otwarci na uczestniczenie w realizacji  operacji i projektów grantowych im dedykowanych. Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę . Zapraszamy, zachęcamy, pomagamy.  Zapraszamy do Biura LGD w Jędrzejowie  ul. Armii Krajowej 9  III p pokój 315.                                                                                                          

                                                                                                 Bogusława Wypych   

                                                                                                   Prezes Zarządu

                 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

 

KOWR zaprasza na szkolenie – „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do
7 stycznia 2020 r
.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Wyniki naboru wniosków nr 11/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 8/2019 z dnia 13.12.2019r.

Lista obecności z dnia 13.12.2019r.

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 11/2019

Rejestr interesów – nabór 11/2019

Lista operacji wybranych – nabór 11/2019

 

Życzenia Świąteczne

Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Jędrzejowska – -GRYF” z dnia 05.12.2019r. – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady

Protokół 7/2019 z dnia 05.12.2019r.

Lista obecności

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą planu komunikacji – str. 77

LSR po zmianach

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w dniu 24.12.2019r (wigilia) będzie nieczynne.

Dzień wolny odpracowany zostanie w sobotę – 21 grudnia 2019r.

 

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanego naboru wniosków w terminie od 21.11.2019r. do 05.12.2019r.  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Konsultacje harmonogram

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, które odbędzie się 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 1130 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin w tym samym dniu o godzinie 1200.

Porządek obrad 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (w składzie: Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członek).
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za okres kadencji 2015 – 2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2015 – 2019 oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu za okres kadencji 2015 – 2019 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie stosownej uchwały.
 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za okres kadencji 2015 – 2019.
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady za okres kadencji 2015 – 2019 i podjęcie stosownej uchwały.

Przerwa kawowa – 10 minut

 1. Ustalenie ilości członków Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
 2. Przeprowadzenie wyborów: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 3. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 4. Ustalenie ilości członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 5. Przeprowadzenie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Zatwierdzenie składu ukonstytuowanej Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały
 7. Ustalenie ilości członków Rady i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Przeprowadzenie wyboru członków Rady w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Walne Zebranie Członków” i w Biurze LGD. Prosimy bardzo o potwierdzenie uczestnictwa do dnia  22.11.2019r.

Z wyrazami szacunku

Za Zarząd

Bogusława Wypych

 

Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 14- 22 grudnia br. na kieleckim Rynku odbędzie się kolejna edycja miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Obok stoisk handlowych i atrakcji stałych (m. in. karuzela wenecka) stanie niewielka (6x5m) nagłośniona                   i oświetlona scena. Zachęcamy zespoły wokalne, Koła Gospodyń Wiejskich, inne Stowarzyszenia i grupy prowadzące pokazy czy warsztaty świąteczne do zaprezentowania swojej twórczości, jest to wyjątkowa okazja do jej wypromowania. Wystawcy mają możliwość zakupu stoiska w promocyjnej cenie, tj.   200zł brutto za 9 dni (drewniany, podłączony do prądu stragan udostępniony w terminie 14-22 grudnia br. Koszt opłaty za stoisko pokryje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 12.11.2019r.(wtorek) do biura LGD.

Szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu: 41 386 41 14 lub osobiście.