Działają krótko, ale bardzo skutecznie

Jędrzejowska Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona na początku 2016 roku. W dość krótkim okresie swojego działania pozyskała duże dofinansowanie ze środków unijnych na swoją działalność statutową z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Zrealizowała i rozliczyła następujące projekty:

Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.                W ramach tej inwestycji wyremontowano pokoje na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz piwnice pod pawilonem. Zakupiono sprzęt komputerowy i meble biurowe. Poniesiony koszt inwestycji  186 937,33 zł. w całości został zrefundowany ze środków unijnych.

Projekty grantowe:

  1. Integracja międzypokoleniowa w formie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i aktywnej.

W ramach tego projektu zrealizowano trzy zadania.

– zawody wędkarskie, spławikowe dla dzieci i młodzieży wraz  z opiekunami wspólnie z PZW okręg Kielce Koło Lin w Jędrzejowie na zbiorniku w  Chorzewie.

– spływ kajakowy na Nidzie na odcinku Sobków – Kotlice Stare

– warsztaty edukacyjne w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy, w których wzięło udział 50 osób.  Koszt grantu 5 558,87 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Przeprowadzenie stanu wiedzy o Powiecie Jędrzejowskim.

Prace przygotowujące do wydania Monografii Powiatu Jędrzejowskiego (1 etap – prace badawcze). Koszt grantu 14 760 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Promocja Ziemi Jędrzejowskiej.

W ramach grantu wydano dwa rodzaje ulotek trójdzielnych promujących dziedzictwo kulturowe i turystykę w formie aktywnego wypoczynku (szlaki turystyczne, spływy kajakowe, ośrodki wypoczynkowe i inne). Koszt grantu 7 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

  1. Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”. Koszt grantu 10 573,50 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.
  2. Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” Koszt grantu 9 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

Ogółem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” pozyskała 224 056 zł.

Życzenia Świąteczne

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław. 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26  marca 2018r. do 9 kwietnia  2018 r.

Czytaj dalej Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Zmiany w konkurencyjnym trybie wyboru ofert

W dniu 21 lutego 2018 r. utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).

Zastąpione zostało Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396).

Regulacje wprowadzone nowym rozporządzeniem stosuje się do wszystkich postępowań w sprawie wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym wszczętych 21 lutego 2018 r. i po tym dniu, jak również do postępowań, w przypadku których upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło przed dniem 21 lutego br. i w wyniku których przed tym dniem nie została zawarta umowa z wybranym wykonawcą (w tym przypadku nie stosuje się jedynie przepisów § 5). Oznacza to, że przepisy nowego rozporządzenia stosuje się także do aktualnie prowadzonych postępowań.

Link do rozporządzenia znajduje się poniżej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/396/1

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA WDRAŻAJĄCE
adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, która została
opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.:
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Szczególny w załączeniu:

Zaproszenie_AsA.pl.pdf-1

Seminarium Kielce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 24 listopada 2017r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 24.11.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” nr RPSW.08.05.01-26-0022/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączeniu:

Zapytanie-ofertowe-catering

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY REFLEKSYJNE

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się siew dniu 31.01.2018r. (środa) od godziny 9:00 do godziny 14:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (parter).

Szczegóły w załączeniu:

Warsztaty refleksyjne

 

Protokół z posiedzenia Członków Rady LGD „ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 27.12.2017r

Protokół nr 20/2017 z dnia 27.12.2017r.

Zapraszamy na konsultacje.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem wniosków

w terminie od 15 styczna  – 29 stycznia  2018r. w ramach przedsięwzięcia:

 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,

limit dostępnych środków – 606 309,00 złotych.

w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne spotkania  informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Czytaj dalej Zapraszamy na konsultacje.