Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD”

Tak brzmi cel szczegółowy 1.1 zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jest on odpowiedzią  na zdiagnozowane problemy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju gospodarczego. W czasie konsultacji ujawnił się problem braku aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach tego celu zaplanowano dwa przedsięwzięcia. Pierwsze dotyczy podejmowania działalności gospodarczej ( premie na założenie działalności gospodarczej        w kwocie 75 000 zł ), drugie dotyczące rozwijania działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia te mają w szczególności wspierać osoby z grup de faworyzowanych – osób młodych pozostających bez pracy lub nie mających możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Ta inicjatywa ma zwiększyć liczbę osób przejawiających postawy przedsiębiorcze jak również przeciwdziałać emigracji młodych mieszkańców powiatu.

Na podejmowanie działalności gospodarczej zostały ogłoszone dwa nabory:

 10.10-31.10.2016r.; 09.09-23.09.2019r.

Wskaźnik planowany  do osiągnięcia:  27 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (zaplanowana kwota: 2 025 000,00zł)
Wpłynęło 39 wniosków – wybrano 27 wniosków, na zaplanowaną kwotę . 12 planowanych operacji nie zmieściło się w limicie.

Na rozwój działalności ogłoszono trzy nabory w następujących terminach:  10.10-31.10.2016r.; 15.01-29.01.2018r., 09.09-23.09.2019r
Wskaźnik planowany  do osiągnięcia: 28 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.    Zaplanowana kwota na te nabory to 3 572 969,67złSpośród 54 wniosków do sfinansowania zakwalifikowano 27, na kwotę 3 451 518,65.

W ramach tych przedsięwzięć zaplanowano 59 miejsc pracy. Aktualnie powstało już 87 miejsc pracy (51 z rozwoju przedsiębiorczości i 36 z podejmowania działalności gospodarczej). Obserwuje się duże zainteresowanie tymi przedsięwzięciami, co świadczy         o wzroście aktywizacji w sferze przedsiębiorczości.                                                        

                                                                       Bogusława Wypych

                                                                          Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Pobudzanie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych”

Jest to drugi cel szczegółowy naszej Lokalnej Strategii Rozwoju , który oprócz  dostosowania   ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dedykowanej grupom de faworyzowanym jest realizowany poprzez przedsięwzięcia zwane projektami grantowymi.  Możemy do nich zaliczyć takie jak: Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno- aktywizujących dedykowanych osobom z grup de faworyzowanych, Integracja międzypokoleniowa, Młodzi rodzice na rynku pracy. Przedsięwzięcia te zostały stworzone       z myślą o wykorzystaniu szans rozwojowych  gmin naszego powiatu z wykorzystaniem lokalnych zasobów.   Mogą one być wykorzystane do rozwoju  gospodarczego powiatu jak również do szeroko rozumianych działań na rzecz polepszenia warunków bytu mieszkańców obszaru działania LGD. Nabory na poszczególne granty przedstawiają  się następująco:

Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanym osobom z grup de faworyzowanych.

Nabór został przeprowadzony od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 15 szkoleń i spotkań na kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 16 wniosków grantowych, wybrano do realizacji 16 na kwotę 85 728 zł

Integracja międzypokoleniowa.

 Granty w wysokości 5 000 – 5600 zł  Nabory odbyły się w następujących terminach 13.02 – 27.02.2017r.; 02.07.-16.07.2018r.  W ramach realizacji tego grantu zaplanowano 70 wydarzeń angażujących  osoby młode i osoby w wieku senioralnym w rozwiązywanie lokalnych problemów na planowaną kwotę 350 000 zł . W sumie w  2 naborach wpłynęło  85 wniosków grantowych.  Do sfinansowania wybrano 79 wniosków grantowych na kwotę     406 501,00. Zrealizowano ok. 150 wydarzeń aktywizujących lokalne społeczeństwo.

Młodzi  rodzice na rynku pracy.

Odbył się jeden nabór od 26.03 – 09.04.2018r.

Zaplanowano 10 wydarzeń propagujących godzenie rodzicielstwa z rolami zawodowymi na kwotę 50 000zł. Wpłynęło 10 wniosków grantowych na kwotę 50 000 zł wszystkie zostały zakwalifikowane do realizacji.

W tym celu wszystkie operacje i granty zostały prawidłowo zrealizowane  i rozliczone.

                                                                                   Bogusława Wypych

                                                                                Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów.”

Przedsięwzięcia w ramach tego celu oprócz budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej              i rekreacyjnej  to : Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Realizacja tych projektów grantowych przebiegała następująco:

Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych.

Ogłoszony był jeden nabór  od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 10  wydarzeń promocyjnych na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 9 wniosków grantowych  na planowaną kwotę. W jednym z wniosków przewidziane były 2 wydarzenia, dzięki czemu ilość zaplanowanych wydarzeń została zrealizowana. Rada wszystkie wnioski zakwalifikowała do realizacji. Na dzień dzisiejszy wszystkie operacje tego grantu  zostały zamknięte i poprawnie rozliczone.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nabory wniosków grantowych odbyły się w terminach  – 13.02 – 27.02.2017r.,  01.10.-15.10.2018r. Grantobiorcy mogli składać wnioski na kwotę od 5 000 -13 000 zł. Zaplanowana kwota na oba nabory to 400 000 zł. Wpłynęły 34 wnioski – wybrano do realizacji  33  na kwotę 397 075 zł. Te granty cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń ponieważ dawały one większą możliwość wsparcia działalności  różnych lokalnych organizacji, a w szczególności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wzmacnianie świadomości ekologicznej  mieszkańców LGD.

Nabory –13.02 – 27.02.2017r.; 16.03.- 24.03.2017r. Liczba zaplanowanych wydarzeń dotyczących ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych- 10 na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 50 000zł. Wszystkie zostały wybrane do sfinansowania i są już rozliczone.  Wydarzenia w ramach tych grantów przyczyniły się w dużym stopniu do wzmacniania świadomości ekologicznej poprzez szkolenia, spotkania tematycznie i inne działania kierowane do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”

                                                                              Bogusława Wypych

                                                                              Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Warto wiedzieć …”

…że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w bieżącym programowaniu  przez cały czas realizuje plan komunikacji. I tak od 2016 roku jego realizacja przedstawia się następująco:

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD.

W ramach realizacji  zadania „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób” opublikowano 4 artykuły na lokalnych portalach informacyjnych 22 artykuły na stronach internetowych lokalnych  samorządów oraz stronie internetowej LGD 12 informacji opublikowanych w mediach społecznościowych.

W ramach działania „Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR” ukazało się: 73 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, 8 artykułów w lokalnej prasie, 73 informacji opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych, 18 rozesłanych wiadomości           w newsletterze. Zorganizowano 54 spotkania informacyjno – konsultacyjne. Przeprowadzono ankietę wśród 630 osób w celu badania zadowolenia   ze spotkań prowadzonych przez LGD.

W ramach działania Udzielanie informacji na temat zasad udzielania wsparcia w ramach wdrażania LSR” 425 podmiotom udzielono indywidualnego doradztwa

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W ramach działania „Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej (osoby powyżej 60 roku życia)” ukazały się 4 artykuły w lokalnej prasie, rozesłano 6 wiadomości z newsletterem, opublikowano 44 artykuły na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, zorganizowano 1 spotkanie informacyjno – konsultacyjne

W ramach „Bieżące rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym  w biurze LGD „ zrealizowano 41 spotkań informacyjno – konsultacyjnych, opublikowano 9 artykułów             w lokalnej prasie, 36 informacji w mediach społecznościowych, 19 rozesłanych wiadomości           z newsletterem, ukazały się 63 artykuły na stronach internetowych   lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

Przeprowadziliśmy 41 spotkań informacyjno-konsultacyjnych o następującym zakresie:

 1. Informowania o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności dotyczące osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
 2. 2. Informowania o planowanych naborach wniosków.
 3. Konsultowania z uczestnikami spotkania czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie:  aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane                      z  tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej               w szczególności osób po 60 roku życia.

Zarząd aktywnie  wspiera działalność  wszystkich  stowarzyszeń  działających    na terenie naszego powiatu, dba o  integrację i aktywizację  ich członków.

Członkowie Zarządu i pracownicy biura  uczestniczą   w procesie powstawania  nowych stowarzyszeń poprzez prowadzenie zebrań założycielskich. Zarząd wspólnie z pracownikami biura pomaga  w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji.

 Należy także wspomnieć o ścisłej i bardzo owocnej współpracy zarządu z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,  z fundacjami i stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszego  powiatu.

Współpracujemy również z Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ze Związkami Emerytów i Rencistów, z Klubami Seniora,  z instytucjami kultury  oraz z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi na rzecz rozwoju naszego obszaru działania.

                                                                            Bogusława Wypych

                                                                                  Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Jak zmieniło się oblicze naszego powiatu od 2016 roku”

Bardzo duży wpływ na rozwój infrastruktury w powiecie jędrzejowskim miały dwa zaplanowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”       i zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju następujące przedsięwzięcia:  „Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych” oraz „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                        i rekreacyjnej”.

 Na pierwsze działanie zaplanowana została kwota 1 694 267, 00zł. Nabory odbyły się  26.09 -26.10.2016 r.; 01.03.-31.03.2017r.; 06.05-20.06.2019r., 24.11-07.12.2019r. planowany wskaźnik do realizacji to 10   infrastrukturalnych obiektów. Razem w naborach  wpłynęło 15 wniosków.  Do sfinansowania wybrano 10 operacji.  Zrealizowanych jest 9 na kwotę 1 394 267,00 zł. W ostatnim naborze wpłynął 1 wniosek i jest on w trakcie oceny.

Na drugie działanie zaplanowana kwota 1 660 884,45 zł. Przeprowadzono dwa nabory                           26.09 -26.10.2016r.;  01.03.-31.03.2017r. Wpłynęło w sumie 12 wniosków. Rada do sfinansowania wybrała 10 operacji  na   cała zaplanowaną kwotę. Wskaźnik został w całości osiągnięty. Wybudowano 10 obiektów. W ramach realizacji tych dwóch działań zrealizowane zostały następujące inwestycje.

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu – 142 578,00 zł
 • Budowa świetlicy w Mierzynie -299 999,00 zł
 • Budowa placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni w Woli Teserowej, Karsznicach, Rembieszycach i Lipnicy – 111 708,00 zł
 • Budowa placu rekreacyjnego w Chomentowie – 269 476,00 zł
 • Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Oksie        – 86 179,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Klimontowie – 80 141,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjno- sportowego w Klimontowie – 80 448,00zł
 • Budowa świetlicy w Książe Skroniów – 299 429,00 zł
 • Budowa niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury w Łysakowie – 212 475,00 zł
 • Budowa skweru utwardzonego kostką brukową oraz zagospodarowanie placu wokół kościoła parafialnego – 112 390,00 zł
 • Dostosowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Kozłowie  –       191 823,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń pawilonu wystawowego Muzeum Im. Przypkowskich  – 187 187,00 zł
 • Wielopokoleniowa świetlica w Przyłęczku – 166 406,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy w Imielnie 130 000,00 zł
 • Przebudowa strażnicy OSP w celu organizacji ogólnodostępnego miejsca spotkań międzypokoleniowych w Błogoszowie–139 639,00 zł
 • Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej   Helenówce – 135 000,00zł
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Domu Ludowym w Mieronicach  – 116 209,00 zł
 • Dostosowanie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno  – rekreacyjnej poprzez remont istniejącego budynku strażnicy OSP w Jasionnie – 299 940,00 zł
 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Raków – 59 495,00zł

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” bardzo dziękuje  lokalnym stowarzyszeniom, które podjęły się realizacji tak odpowiedzialnych zadań. Dziękujemy również lokalnym samorządom za ogromne wsparcie udzielane stowarzyszeniom w trakcie realizacji tych operacji. To dzięki wam zagospodarowano dotychczas na infrastrukturę 3 055 151,45 zł środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. To dzięki Wam dokonało się tyle dobra dla lokalnej społeczności.

                                                                                Bogusława Wypych

                                                                                      Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar działania LGD”

Tak w kraju jak i w naszym powiecie bardzo dużą grupę społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60 roku życia.  Z wszelkich diagnoz prowadzonych na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Działania wynikało, że ta grupa społeczna wymaga wielkiego wsparcia nie tylko finansowego. Gdy mówimy o aktywności własnej, warto wspomnieć o trzech typach usług rozwijających seniorów: edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. To  organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów i podmioty oferujące usługi turystyczne, sportowe czy rehabilitacyjne składały do naszej Lokalnej Grupy Działania wnioski mające na celu zaktywizować seniorów do uczestnictwa w ich realizacji.
Nasze działania regionalne skupiały się przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do informacji o celach, sposobach działania oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem od  lokalnych podmiotów ze środków Unii Europejskiej. W naszych planowanych przedsięwzięciach przewidzianych na obecny okres programowania realizowane zadania w większości służą zaspokojeniu potrzeb seniorów poprzez  dobrą przemyślaną strategię aktywizacji seniorów. Aktywizacja osób w wieku senioralnym przejawia się w różnych aspektach: przedsiębiorcy  korzystających z środków unijnych tworzą  miejsca pracy i często proponują ją seniorom nieaktywnym zawodowo. Od 2016 roku powstało 21 obiektów rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowych, gdzie seniorzy na różne sposoby mogą zagospodarowywać  swój wolny czas. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa polega na informowaniu potencjalnych wnioskodawców i grantobiorców o celach i zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które mogą uzyskać wsparcie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD. Bardzo ważne jest konsultowanie  z uczestnikami różnych spotkań czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie: aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej w szczególności osób po 60 roku życia. A wszystkie te działania miały na celu uświadomienie seniorom, że ich życie może ulec znacznej poprawie jeżeli tylko będą aktywni i otwarci na uczestniczenie w realizacji  operacji i projektów grantowych im dedykowanych. Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę . Zapraszamy, zachęcamy, pomagamy.  Zapraszamy do Biura LGD w Jędrzejowie  ul. Armii Krajowej 9  III p pokój 315.                                                                                                          

                                                                                                 Bogusława Wypych   

                                                                                                   Prezes Zarządu

                 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

 

KOWR zaprasza na szkolenie – „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do
7 stycznia 2020 r
.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Wyniki naboru wniosków nr 11/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 8/2019 z dnia 13.12.2019r.

Lista obecności z dnia 13.12.2019r.

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 11/2019

Rejestr interesów – nabór 11/2019

Lista operacji wybranych – nabór 11/2019

 

Życzenia Świąteczne

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 28 listopada 2019r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 28.11.2019r.