Informacja z posiedzenia Rady LGD – zatwierdzenie list wybranych grantobiorców

Protokół 11/2020 z dnia 31.07.2020r.

Rejestr interesów

Lista wybranych grantobiorców nabór 12/2020/G

Lista wybranych grantobiorców nabór 13/2020/G

Lista wybranych grantobiorców nabór 14/2020/G

 

 

Jesień w kolorze słońca

Aktualnie dobiega końca realizacja projektu „Jesień w kolorze słońca”                       to w Nowej Wsi  w gminie Nagłowice trwają końcowe prace remontowe                 i adaptacyjne w części budynku po szkole podstawowej na Dzienny Dom Seniora. Projekt na to przedsięwzięcie został napisany i będzie realizowany przez  Fundację „Instytut Dygasińskiego” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.  Na realizację wniosku w ramach  Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działania  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i  Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), pozyskano kwotę pozyskano    1 389 772,00 , wkład własny Fundacji  143 420,00, w tym wkład prywatny             67 820,00. Projekt , o którym mowa został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Celem realizacji projektu  jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 60 os osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność(35K  i 25M w wieku 60+) z gminy Nagłowice od 01.09.2020 do 31.08.2023r. poprzez utworzenie 20 miejsc opieki dostępnych od września 2020r.          w nowo otwartym Klubie Seniora w Nowej Wsi,     w którym będą prowadzone usługi opiekuńcze: usługi krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych. W ramach projektu zostaną podjęte działania będące odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych, przełamujące zdiagnozowane bariery. Wsparcie w postaci: dostępnych      5 dni w tyg. po 8 godz. 20  miejsc krótkookresowego pobytu dziennego w Klubie seniora oraz zajęć z psychologiem, warsztatów usprawniająco-aktywizujących. Każdy uczestnik projektu będzie brał udział       w kilku warsztatach, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników projektu.   Wpłynie to  pozytywnie na poprawę i zwiększenie dostępności usług społecznych dla kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób  niesamodzielnych z gminy  Nagłowice. Realizacja projektu         i osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu i produktu wpłynie na zwiększenie w przeciągu 3 lat dostępu do usług społeczno-opiekuńczych dla 60 osób . (35 kobiet i 25 mężczyzn), to jest 20 osób rocznie,   a tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego. Jak wynika         z analizy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, ze względu na przyrost seniorów  w gminie  Nagłowice zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi ma trend rosnący i zapewni min. 3 letnią trwałość projektu. Do każdego  chcemy podejść indywidualnie , dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu. Jesteśmy otwarci na udział osób niepełnosprawnych w projekcie, w razie potrzeby zastosujemy racjonalne usprawnienia, mające na celu umożliwienie ich uczestnictwa w Projekcie.

Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne opłaty. Nabór uczestników na pierwszy rok rozpocznie się od 6 do 20 sierpnia br. Wkrótce ukaże się regulamin naboru. Przewidziany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 września 2020r.

Bogusława Wypych                                                                                                                Prezes LGD Ziemia Jędrzejowska -Gryf

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 13/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 8/2020 z 15.07.2020r.

Protokół nr 9/2020 z 16.07.2020r.

Protokół nr 10/2020 z 21.07.2020r.

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Lista biorących udział w głosowaniu

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 13/2020

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 14/2020/G – Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Protokół 6/2020 z dnia 08.07.2020r.

Protokół 7/2020 z dnia 09.07.2020r.

Rejestr Interesów – nabór 14/2020/G

Lista wniosków zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 14/2020/G

Lista ocenionych wniosków grantowych – nabór 14/2020/G

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 12/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Protokół nr 4/2020 z dnia 01.07.2020r.

Protokół nr 5/2020 z dnia 02.07.2020r.

Rejestr interesów

Lista biorących udział w ocenie 12/2020/G

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – 12/2020/G

Wyniki naborów: 12/2020 oraz 13/2020

Protokół nr 2 z dnia 17.06.2020r.

Protokół nr 3 z dnia 18.06.2020r.

Lista obecności 18.06.2020r.

Lista obecności 17.06.2020r.

Lista biorących udział w ocenie – nabór 12/2020

Lista biorących udział w ocenie – nabór 13/2020

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Rejestr interesów- nabór 12/2020

Lista wniosków nie spełniających warunków – nabór 13/2020

Lista wniosków spełniających warunki – nabór 13/2020

Lista wniosków spełniających warunki – nabór 12/2020

Lista operacji wybranych – nabór 12/2020 – Dostosowanie infrastruktury

Lista operacji wybranych – nabór 13/2020 – Podejmowanie działalności gopodarczej

Informacja z rozstrzygnięcia złożonych ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Protokół z przebiegu postępowania

Informacja o wynikach z  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (element C.5)

Informacja o wynikach Nagłowice

Uwaga! Uchylone zostały przepisy dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez beneficjentów PROW 2014 – 2020

Wszystkich naszych beneficjentów aktualnie realizujących wnioski prosimy o zapoznanie się poniższą informacją dotyczącą konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/258-uwaga-uchylone-zostaly-przepisy-dot-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow-przez-beneficjentow-prow-2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia złożonych ofert dot.  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
(element C.5)

Informacja z otwarcia ofert