Regulamin Projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

R E G U L A M I N  P R O J E K T U

Ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Stanowisko – Asystent kierownika do spraw organizacji projektu

Stanowisko – Obsługa księgowa

Stanowisko – Koordynator projektu

Uwaga !

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazał się dokument: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z ww. dokumentem:

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Numer identyfikacyjny niezbędny!

Numer identyfikacyjny niezbędny!
Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR, musi posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegóły:
http://www.arimr.gov.pl/…/wnioski/ewidencja-producentow.html

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe

W dniu 27 września 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w którym uczestniczyło 81 osób. Spotkanie prowadziła Pani Mirosława Mochocka  Z-ca Dyrektora  ds. PROW – Kierownik Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione warunki ubiegania się                o środki finansowe na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej. Ogromna uwaga została poświęcona na kwestie związane z prawidłowym wypełnianiem biznesplanu – niezbędnego załącznika w przypadku ubiegania się o środki ww. zakresie. Była to szansa dla potencjalnych wnioskodawców do wyjaśnienia wielu sytuacji problemowych pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

IMG_7542 IMG_7545

IMG_7556 IMG_7562

Prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego Biznesplanu

Warunki dostępu

BIZNES PLAN- formularz

BIZNES PLAN – część ogólna

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 -przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków nr 3/2016 przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1500 i   w dniu 7 października 2016r. (piątek) o godz. 1000  w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 (parter), odbędą się bezpłatne spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się  o środki finansowe w ramach GRANTÓW. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z możliwością skorzystania z dofinansowania w zakresie przedsięwzięć: 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,  1.2.3. Integracja międzypokoleniowa, 1.2.4. Młodzi rodzice na rynku pracy, 1.3.2. Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów i usług lokalnych, 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 1.3.4. Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD oraz kwestie związane z  prawidłowym wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy.

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do  Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

Zainteresowanych prosimy o wybór jednego z proponowanych terminów oraz    o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4. 10. 2016r. (wtorek) – telefonicznie pod nr:  41 386-41-14 lub mailowo na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrektor Biura LGD

Bogusława Wypych

 

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godz. 10 00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z prawidłowym wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów (cześć skierowana w głównej mierze dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą).

Spotkanie poprowadzi Pani Mirosława Mochocka  Z-ca Dyrektora  ds. PROW – Kierownik Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkanie