Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – zał. nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zał. nr 2

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna:

Plan pogladowy

Plan sytuacyjny

Przedmiar robót.

Przekrój kładka

Rzut i przekrój altany