Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD”

Tak brzmi cel szczegółowy 1.1 zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jest on odpowiedzią  na zdiagnozowane problemy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju gospodarczego. W czasie konsultacji ujawnił się problem braku aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach tego celu zaplanowano dwa przedsięwzięcia. Pierwsze dotyczy podejmowania działalności gospodarczej ( premie na założenie działalności gospodarczej        w kwocie 75 000 zł ), drugie dotyczące rozwijania działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia te mają w szczególności wspierać osoby z grup de faworyzowanych – osób młodych pozostających bez pracy lub nie mających możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Ta inicjatywa ma zwiększyć liczbę osób przejawiających postawy przedsiębiorcze jak również przeciwdziałać emigracji młodych mieszkańców powiatu.

Na podejmowanie działalności gospodarczej zostały ogłoszone dwa nabory:

 10.10-31.10.2016r.; 09.09-23.09.2019r.

Wskaźnik planowany  do osiągnięcia:  27 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (zaplanowana kwota: 2 025 000,00zł)
Wpłynęło 39 wniosków – wybrano 27 wniosków, na zaplanowaną kwotę . 12 planowanych operacji nie zmieściło się w limicie.

Na rozwój działalności ogłoszono trzy nabory w następujących terminach:  10.10-31.10.2016r.; 15.01-29.01.2018r., 09.09-23.09.2019r
Wskaźnik planowany  do osiągnięcia: 28 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.    Zaplanowana kwota na te nabory to 3 572 969,67złSpośród 54 wniosków do sfinansowania zakwalifikowano 27, na kwotę 3 451 518,65.

W ramach tych przedsięwzięć zaplanowano 59 miejsc pracy. Aktualnie powstało już 87 miejsc pracy (51 z rozwoju przedsiębiorczości i 36 z podejmowania działalności gospodarczej). Obserwuje się duże zainteresowanie tymi przedsięwzięciami, co świadczy         o wzroście aktywizacji w sferze przedsiębiorczości.                                                        

                                                                       Bogusława Wypych

                                                                          Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”