Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Pobudzanie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych”

Jest to drugi cel szczegółowy naszej Lokalnej Strategii Rozwoju , który oprócz  dostosowania   ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dedykowanej grupom de faworyzowanym jest realizowany poprzez przedsięwzięcia zwane projektami grantowymi.  Możemy do nich zaliczyć takie jak: Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno- aktywizujących dedykowanych osobom z grup de faworyzowanych, Integracja międzypokoleniowa, Młodzi rodzice na rynku pracy. Przedsięwzięcia te zostały stworzone       z myślą o wykorzystaniu szans rozwojowych  gmin naszego powiatu z wykorzystaniem lokalnych zasobów.   Mogą one być wykorzystane do rozwoju  gospodarczego powiatu jak również do szeroko rozumianych działań na rzecz polepszenia warunków bytu mieszkańców obszaru działania LGD. Nabory na poszczególne granty przedstawiają  się następująco:

Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanym osobom z grup de faworyzowanych.

Nabór został przeprowadzony od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 15 szkoleń i spotkań na kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 16 wniosków grantowych, wybrano do realizacji 16 na kwotę 85 728 zł

Integracja międzypokoleniowa.

 Granty w wysokości 5 000 – 5600 zł  Nabory odbyły się w następujących terminach 13.02 – 27.02.2017r.; 02.07.-16.07.2018r.  W ramach realizacji tego grantu zaplanowano 70 wydarzeń angażujących  osoby młode i osoby w wieku senioralnym w rozwiązywanie lokalnych problemów na planowaną kwotę 350 000 zł . W sumie w  2 naborach wpłynęło  85 wniosków grantowych.  Do sfinansowania wybrano 79 wniosków grantowych na kwotę     406 501,00. Zrealizowano ok. 150 wydarzeń aktywizujących lokalne społeczeństwo.

Młodzi  rodzice na rynku pracy.

Odbył się jeden nabór od 26.03 – 09.04.2018r.

Zaplanowano 10 wydarzeń propagujących godzenie rodzicielstwa z rolami zawodowymi na kwotę 50 000zł. Wpłynęło 10 wniosków grantowych na kwotę 50 000 zł wszystkie zostały zakwalifikowane do realizacji.

W tym celu wszystkie operacje i granty zostały prawidłowo zrealizowane  i rozliczone.

                                                                                   Bogusława Wypych

                                                                                Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”