Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów.”

Przedsięwzięcia w ramach tego celu oprócz budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej              i rekreacyjnej  to : Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Realizacja tych projektów grantowych przebiegała następująco:

Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów lokalnych.

Ogłoszony był jeden nabór  od 13.02 – 27.02.2017r. Zaplanowano 10  wydarzeń promocyjnych na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 9 wniosków grantowych  na planowaną kwotę. W jednym z wniosków przewidziane były 2 wydarzenia, dzięki czemu ilość zaplanowanych wydarzeń została zrealizowana. Rada wszystkie wnioski zakwalifikowała do realizacji. Na dzień dzisiejszy wszystkie operacje tego grantu  zostały zamknięte i poprawnie rozliczone.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nabory wniosków grantowych odbyły się w terminach  – 13.02 – 27.02.2017r.,  01.10.-15.10.2018r. Grantobiorcy mogli składać wnioski na kwotę od 5 000 -13 000 zł. Zaplanowana kwota na oba nabory to 400 000 zł. Wpłynęły 34 wnioski – wybrano do realizacji  33  na kwotę 397 075 zł. Te granty cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń ponieważ dawały one większą możliwość wsparcia działalności  różnych lokalnych organizacji, a w szczególności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wzmacnianie świadomości ekologicznej  mieszkańców LGD.

Nabory –13.02 – 27.02.2017r.; 16.03.- 24.03.2017r. Liczba zaplanowanych wydarzeń dotyczących ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych- 10 na kwotę 50 000 zł. Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 50 000zł. Wszystkie zostały wybrane do sfinansowania i są już rozliczone.  Wydarzenia w ramach tych grantów przyczyniły się w dużym stopniu do wzmacniania świadomości ekologicznej poprzez szkolenia, spotkania tematycznie i inne działania kierowane do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”

                                                                              Bogusława Wypych

                                                                              Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”