Artykuł dotyczący celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR pt: „Warto wiedzieć …”

…że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w bieżącym programowaniu  przez cały czas realizuje plan komunikacji. I tak od 2016 roku jego realizacja przedstawia się następująco:

W ramach realizacji  zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD.

W ramach realizacji  zadania „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób” opublikowano 4 artykuły na lokalnych portalach informacyjnych 22 artykuły na stronach internetowych lokalnych  samorządów oraz stronie internetowej LGD 12 informacji opublikowanych w mediach społecznościowych.

W ramach działania „Udostępnianie mieszkańcom LGD informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR” ukazało się: 73 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, 8 artykułów w lokalnej prasie, 73 informacji opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych, 18 rozesłanych wiadomości           w newsletterze. Zorganizowano 54 spotkania informacyjno – konsultacyjne. Przeprowadzono ankietę wśród 630 osób w celu badania zadowolenia   ze spotkań prowadzonych przez LGD.

W ramach działania Udzielanie informacji na temat zasad udzielania wsparcia w ramach wdrażania LSR” 425 podmiotom udzielono indywidualnego doradztwa

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W ramach działania „Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej (osoby powyżej 60 roku życia)” ukazały się 4 artykuły w lokalnej prasie, rozesłano 6 wiadomości z newsletterem, opublikowano 44 artykuły na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD, zorganizowano 1 spotkanie informacyjno – konsultacyjne

W ramach „Bieżące rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym  w biurze LGD „ zrealizowano 41 spotkań informacyjno – konsultacyjnych, opublikowano 9 artykułów             w lokalnej prasie, 36 informacji w mediach społecznościowych, 19 rozesłanych wiadomości           z newsletterem, ukazały się 63 artykuły na stronach internetowych   lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

W ramach działania „Podwyższenie kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy” zorganizowano 27 godzin szkolenia o tematyce zmian dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  lokalnych samorządów oraz stronie internetowej LGD

Przeprowadziliśmy 41 spotkań informacyjno-konsultacyjnych o następującym zakresie:

  1. Informowania o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności dotyczące osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
  2. 2. Informowania o planowanych naborach wniosków.
  3. Konsultowania z uczestnikami spotkania czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie:  aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane                      z  tworzeniem miejsc pracy,  aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej               w szczególności osób po 60 roku życia.

Zarząd aktywnie  wspiera działalność  wszystkich  stowarzyszeń  działających    na terenie naszego powiatu, dba o  integrację i aktywizację  ich członków.

Członkowie Zarządu i pracownicy biura  uczestniczą   w procesie powstawania  nowych stowarzyszeń poprzez prowadzenie zebrań założycielskich. Zarząd wspólnie z pracownikami biura pomaga  w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji.

 Należy także wspomnieć o ścisłej i bardzo owocnej współpracy zarządu z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,  z fundacjami i stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszego  powiatu.

Współpracujemy również z Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ze Związkami Emerytów i Rencistów, z Klubami Seniora,  z instytucjami kultury  oraz z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi na rzecz rozwoju naszego obszaru działania.

                                                                            Bogusława Wypych

                                                                                  Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”