Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, które odbędzie się 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 1130 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin w tym samym dniu o godzinie 1200.

Porządek obrad 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (w składzie: Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członek).
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za okres kadencji 2015 – 2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2015 – 2019 oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu za okres kadencji 2015 – 2019 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie stosownej uchwały.
 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za okres kadencji 2015 – 2019.
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady za okres kadencji 2015 – 2019 i podjęcie stosownej uchwały.

Przerwa kawowa – 10 minut

 1. Ustalenie ilości członków Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
 2. Przeprowadzenie wyborów: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 3. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 4. Ustalenie ilości członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 5. Przeprowadzenie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Zatwierdzenie składu ukonstytuowanej Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały
 7. Ustalenie ilości członków Rady i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Przeprowadzenie wyboru członków Rady w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Walne Zebranie Członków” i w Biurze LGD. Prosimy bardzo o potwierdzenie uczestnictwa do dnia  22.11.2019r.

Z wyrazami szacunku

Za Zarząd

Bogusława Wypych