LIDER DZIŚ I JUTRO.

Pod takim hasłem w dniach 30.09 – 2.10 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021. Podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w Województwie Świętokrzyskim, dokonała Pani Mirosława Mochocka, pełniąca do sierpnia br.  funkcję wicedyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.                                                                                                                            Grupy, które na koniec roku 2018:

– osiągnęły co najmniej 60% poziomu każdego, że wskaźników produktu przewidzianych do realizacji      w ramach LSR do dnia 31 grudnia 2018r, a w przypadku finansowania operacji w ramach RPO

– osiągnięcia dodatkowo 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania.

– wykorzystały co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR do 31 grudnia 2018r, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji                      w ramach PROW, dodatkowo wykorzystały 40% środków przeznaczonych na utworzenie/ utrzymanie pozarolniczych miejsc pracy

–  realizowały zobowiązania zawarte w umowie ramowej,

mogły otrzymać zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację LSR zapisanej w umowie ramowej              o maksymalnie 20%.

W tym obszarze nasza lokalna grupa działania osiągnęła najlepszy wynik. Spełniliśmy warunek osiągnięcia co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu.

Poziom wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na lata 2016 -2018 (min 80 %), u nas 135,29%. Poziom wykorzystania środków finansowych dostępnych na działanie 19.2 na cały okres realizacji LSR na 31.12.2019r wynosi 86,72%. Poziom wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na miejsca pracy (min 40%) u nas 91,39%.

Na lata 2016 -2018 zaplanowaliśmy do wykorzystania 64,20% kwoty limitu z LSR na cały okres programowania 2014 – 2020, a zrealizowaliśmy 135,29 %. W wyniku oceny, zakwalifikowaliśmy się jako pierwsi do przyznania dodatkowych funduszy (bonusa), które miały być przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości w ramach podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej. Naboru wniosków na te przedsięwzięcia dokonano od 2-16 września 2019r. Aktualnie złożone wnioski przygotowywane są do oceny przez Radę Stowarzyszenia.

Bogusława Wypych