Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko Obsługi urządzeń gastronomicznych w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe lub średnie,
 • aktualna książeczka sanepidowska,
 • chęć dokształcania się,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa).

Zakres obowiązków  na stanowisku:

 • obsługa procesu produkcyjnego lodów,
 • opracowywanie smaków,
 • obsługa maszyny,
 • dbałość o ciągłość cyklu produkcji masy lodowej,
 • kontrola i nadzór nad prawidłowością produkcji.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na ½ etatu

Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 • CV
 • kserokopie potwierdzające wykształcenie oraz dokument potwierdzający staż pracy (jeżeli posiada),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach a także inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach lub referencje (jeżeli posiada),
 • oświadczenie kandydata o statusie na rynku pracy:

– osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zakwalifikowana III Profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zakwalifikowana do I lub II Profilu pomocy zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która oprócz bezrobocia wpisuje się w definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie przesłanki innej niż bezrobocie,

– osoba spełniająca wymogi opisane w art. 1 ust.2 o zatrudnieniu socjalnym

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Wszystkie dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kryterium wyboru oferty

Wybór oferty dokonywany jest w oparciu o spełnienie wymogów formalnych

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia na adres:
ul. Armii Krajowej 9, 28 – 300 Jędrzejów, do dnia 07.06.2019r. do godz. 15:00.  Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem:  Stowarzyszenie Jędrzejowska Galeria na Szlaku”  dotyczy naboru na Kelnera w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, lub nie będą zawierały kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Stowarzyszenie nie będzie zwracać nadesłanych ofert.

Zasady konkursu:

Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefoniczną
na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te odbędą się w dniu 10.06.2019r. od godz. 9:00
w biurze Stowarzyszenia. Po rozmowach wybrana osoba zostanie zaproszona do podpisania umowy.

Prezes Zarządu

Genowefa Rosołowska