Wyniki naboru wnisków nr 8/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół 2/2019

Lista operacji zgodnych z PROW

Rejestr interesów 8/2019

Listy bioracych udział w głosowaniu

Lista operacji wybranych