Ogłoszenie o naborze nr 8/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

1.2.1. Regulamin naboru wniosków

Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Procedura-oceny-i-wyboru-operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

Karta oceny zgodności operacji z LSR i wg kryteriów wyboru

Formularz wniosku znajduje się w zakładce: Nabór wniosków – Dokumenty do pobrania – Budowa lub dostosowanie….