Dobre praktyki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wydamy cykl artykułów mających na celu promowanie  dobrych praktyk w realizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”                   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020.  Niech będzie to dobrym przykładem i zachętą dla podmiotów ekonomii społecznej do składania wniosków i racjonalnego wykorzystywania środków unijnych.

Dotychczas  z tego programu, pozyskując  środki finansowe z Unii Europejskiej skorzystało :

– 146 podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia,)

– 14 przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą

– 20 osób podejmujących działalność gospodarczą

– 4 jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność  prawną

Za dobre praktyki należy uznać również  bardzo duże zaktywizowanie lokalnych stowarzyszeń, które w sumie złożyły 146 wniosków.