Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław. 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26  marca 2018r. do 9 kwietnia  2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 730 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 1430. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowane do osiągniecia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

  • Cel ogólny – Rozwój obszaru LGD w oparciu o aktywność lokalnej społeczności,
  • Cel szczegółowy 1.2 – Pobudzenie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych,
  • Przedsięwzięcie 1.2.4 – Młodzi rodzice na rynku pracy
  • Wskaźnik produktu – liczba wydarzeń propagujących godzenie rodzicielstwa z rolami zawodowymi

Celem naboru jest wyłonienie operacji, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów i realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF.

Wzór wniosku grantowego, wzór umowy powierzenia grantu, wzór wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji zadań wynikających  z projektu grantowego, kryteria wyboru grantobiorców, procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  oraz LSR dostępne są  na stronie LGD – www.lgdjedrzejow.pl  oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530.

Wysokość dostępnych środków na operacje grantowe w ramach naboru nr  9/2017/G z przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy  wynosi ogółem 56 000,00 złotych

Poziom dofinansowania:

a) Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych

b) Minimalna wysokość pomocy przyznanej na jeden projekt grantowy wynosi 5 000,00zł.

c) Maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jeden projekt grantowy wynosi 5 600,00zł

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru 9/2017/G na Przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy spełniające warunki określone w Rozporządzeniu:

  • osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na realizację operacji spełniającej warunki określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawie o RLKS, Rozporządzeniu, LSR Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń zm.) oraz Regulaminie naboru.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: szkolenia, kursy, warsztaty, spotkania integracyjno – aktywizujące, konkursy.

Zakres tematyczny projektu grantowego ma dotyczyć wydarzeń propagujących godzenie rodzicielstwa z rolami zawodowymi.

Złożone wnioski grantowe sprawdzane są przez pracownika Stowarzyszenia pod względem formalnym na podstawie Karty weryfikacji formalnej wniosku grantowego. W przypadku stwierdzenia we wniosku grantowym braków formalnych lub oczywistych omyłek wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku grantowego lub poprawienia oczywistej omyłki w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej, pod rygorem pozostawienia wniosku grantowego bez rozpatrzenia.  Uzupełnienie wniosku grantowego lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Pozostawione bez rozpatrzenia pozostają również wnioski grantowe, które nie zostały uzupełnione/poprawione w zakresie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa powyżej.

Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o Kryteria wyboru grantobiorców: 1.2.2. Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, 1.2.3. Integracja międzypokoleniowa, 1.2.4. Młodzi rodzice na rynku pracy, 1.3.2. Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów i usług lokalnych, 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 1.3.4. Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD stanowiące załącznik do regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

  • porozumienie partnerskie z wyszczególnionymi zadaniami dla każdego partnera – wyłącznie w przypadku realizacji operacji wspólnie z partnerem – oryginał / kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownia Biura LGD,

Poza ww. dokumentami należy załączyć wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do    wniosku o   przyznanie   pomocy,   które   potwierdzają   spełnianie   przez Wnioskodawcę
i  operację  objętą  wnioskiem  o  przyznanie  pomocy  warunków przyznania  pomocy określonych w  obowiązujących  przepisach  prawa oraz  inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

1.2.4 Regulamin naboru wniosków

Procedura-oceny-i-wyboru-grantobiorców.

Załącznik_nr_1_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_bezstronności

Załącznik_nr_3_ Wniosek _o_powierzenie _grantu

Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_powierzenia_grantu

Załącznik_nr_5_Wniosek o płatność sprawozdanie

Załącznik_nr_6_Karta_oceny_zgodności_wniosku_grantowego_z_lsr_i_wg_kryteriow_wyboru

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Oświadczenia właściciela nieruchomości

Oświadczenie o VAT

Kryteria wyboru grantobiorców

Regulamin Pracy Rady