Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

działająca na terenie gmin:

Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.

Ogłasza nabór wniosków nr 7/2018 o przyznanie pomocy na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15 stycznia do 29 stycznia 2018 r.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wynosi 606 309,00 złotych.

Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia / maksymalna dopuszczalna kwota wsparcia:

  • poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 70%,
  • maksymalna kwota dofinansowania w ramach naboru wynosi 60 000,00 zł. przy czym operacja musi zakładać  utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na okres 3 lat od płatności końcowej;

Zakres tematyczny operacji –  w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami dotyczącymi naboru:

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

Regulamin naboru wniosków nr 7/2018

Załączniki do Regulaminu:

Kryteria wyboru operacji rozwijanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Oswiadczenie o bezstronnosci nabory wnioskow

Regulamin Pracy Rady

Dokumenty dodatkowe stanowiące załączniki do wniosku (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy) :

Deklaracja utworzenia miejsc pracy

Deklaracja podwyższenia wkładu własnego

Formularz wniosku, biznesplan, oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, wniosek o zaliczkę, formularz de minimis wraz z niebiednymi instrukcjami i wiele innych dokumentów znajdziesz tutaj:  http://lgdjedrzejow.pl/?page_id=783