Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 14- 22 grudnia br. na kieleckim Rynku odbędzie się kolejna edycja miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Obok stoisk handlowych i atrakcji stałych (m. in. karuzela wenecka) stanie niewielka (6x5m) nagłośniona                   i oświetlona scena. Zachęcamy zespoły wokalne, Koła Gospodyń Wiejskich, inne Stowarzyszenia i grupy prowadzące pokazy czy warsztaty świąteczne do zaprezentowania swojej twórczości, jest to wyjątkowa okazja do jej wypromowania. Wystawcy mają możliwość zakupu stoiska w promocyjnej cenie, tj.   200zł brutto za 9 dni (drewniany, podłączony do prądu stragan udostępniony w terminie 14-22 grudnia br. Koszt opłaty za stoisko pokryje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 12.11.2019r.(wtorek) do biura LGD.

Szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu: 41 386 41 14 lub osobiście.

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostepnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych

1.2.1. Regulamin naboru wniosków

Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Procedura oceny i wyboru operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

Regulamin Pracy Rady

Wyniki naboru wniosków nr 9/2019, Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół nr 5/2019 z dnia 24.10.2019r.

Protokół nr 6/2019 z dnia 25.10.2019r.

Lista obecności 24.10.2019r.

Lista obecności 25.10.2019r.

Lista wniosków zgodnych z PROW i LSR

Rejestr interesów z dnia 24.10.2019r.

Rejestr interesów z dnia 25.10.2019r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 24.10.2019r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 25.10.2019r.

Lista operacji wybranych – nabór 9/2019

LIDER DZIŚ I JUTRO.

Pod takim hasłem w dniach 30.09 – 2.10 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021. Podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w Województwie Świętokrzyskim, dokonała Pani Mirosława Mochocka, pełniąca do sierpnia br.  funkcję wicedyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.                                                                                                                            Grupy, które na koniec roku 2018:

– osiągnęły co najmniej 60% poziomu każdego, że wskaźników produktu przewidzianych do realizacji      w ramach LSR do dnia 31 grudnia 2018r, a w przypadku finansowania operacji w ramach RPO

– osiągnięcia dodatkowo 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania.

– wykorzystały co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR do 31 grudnia 2018r, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji                      w ramach PROW, dodatkowo wykorzystały 40% środków przeznaczonych na utworzenie/ utrzymanie pozarolniczych miejsc pracy

–  realizowały zobowiązania zawarte w umowie ramowej,

mogły otrzymać zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację LSR zapisanej w umowie ramowej              o maksymalnie 20%.

W tym obszarze nasza lokalna grupa działania osiągnęła najlepszy wynik. Spełniliśmy warunek osiągnięcia co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu.

Poziom wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na lata 2016 -2018 (min 80 %), u nas 135,29%. Poziom wykorzystania środków finansowych dostępnych na działanie 19.2 na cały okres realizacji LSR na 31.12.2019r wynosi 86,72%. Poziom wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na miejsca pracy (min 40%) u nas 91,39%.

Na lata 2016 -2018 zaplanowaliśmy do wykorzystania 64,20% kwoty limitu z LSR na cały okres programowania 2014 – 2020, a zrealizowaliśmy 135,29 %. W wyniku oceny, zakwalifikowaliśmy się jako pierwsi do przyznania dodatkowych funduszy (bonusa), które miały być przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości w ramach podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej. Naboru wniosków na te przedsięwzięcia dokonano od 2-16 września 2019r. Aktualnie złożone wnioski przygotowywane są do oceny przez Radę Stowarzyszenia.

Bogusława Wypych

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze w dniu 23.09.2019r. zakończyły się nabory na Podejmowanie i Rozwijanie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że środki zarezerwowane na te działania zostały wyczerpane i nie planujemy naborów w najbliższym czasie.

OFERTA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jędrzejowskiego mogą wziąć udział   w wydarzeniu organizowanym przez Geopark Kielce na terenie Ogrodu Botanicznego  w Kielcach

Termin: 29 września

Godziny: 10.00-17.00

Rodzaj wydarzenia: integracyjne ognisko dla mieszkańców Kielc

Warunki współpracy: udział bezpłatny, organizacja we własnym zakresie stoiska z własnymi wyrobami do sprzedaży( ciasta, pierogi, chleb ze smalcem itp), mile widziane śpiewy i granie na stosiku aby tworzyć przyjazny i radosny klimat.

Ilość szacowanych uczestników: ok 3000 osób( chcemy zaprosić kilka KGW zatem siła uczestników rozłoży się na kilka stanowisk z wyrobami)

Szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu: 

604970383

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o  naborze wniosków numer 10/2019

1.1.2. Regulamin naboru wniosków numer 10/2019

Procedura oceny i wyboru operacji

Załączniki do Procedury:

1 Karta weryfikacji formalnej wniosku

2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

3. Karta oceny zgodności operacji z lsr i wg kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji rozwijanie działalności gospodarczej

Deklaracja  – miejsce pracy

Deklaracja  – wkład własny

Regulamin Pracy Rady

Formularz wniosku, biznesplan, formularz de minimis, oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, RODO wraz z niezbędnymi instrukcjami i wiele innych dokumentów znajdziesz tutaj: 

http://lgdjedrzejow.pl/?page_id=783

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie                                              od 09.09.2019r do 23.09.2019r. w ramach przedsięwzięcia

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

1.1.2Rozwijanie działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych  z  Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie  wypełniania wniosku.

Poniżej szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Gmina Data Godzina Miejsce spotkania
Sobków  

 

28.08.2019r. (środa)

830-1000 Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy
Imielno 1030-1200 Sala Posiedzeń w Urzędzie Gminy
Wodzisław 1230-1400 Sala Nr 28 w Urzędzie Gminy
Małogoszcz  

 

29.08.2019r. (czwartek)

830-1000 Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy
Oksa 1030-1200 Urząd Gminy Budynek B, sala nr 5
Nagłowice 1230-1400 Sala Biblioteki Malucha w Gminnym Ośrodku Kultury
Sędziszów  

 

30.08.2019r. (piątek)

830-1000 Sala Narad w Urzędzie Gminy
Słupia Jędrzejowska 1030-1200 Sala nr 2 w Urzędzie Gminy
Jędrzejów 1230-1400 Biuro LGD , III piętro ul. Armii Krajowej 9

 Zapraszamy do uczestnictwa

 

Informujemy, że w zakładce „Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020″ zamieściliśmy  zaktualizowany harmonogram naborów przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 11 lipca 2019 roku i zatwierdzony przez ŚBRR w Kielcach w dniu 19 lipca 2019 roku.

Ponadto, w związku z wieloma Państwa zapytaniami informujemy, że najbliższe nabory wniosków w ramach przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej planuje się ogłosić w terminie od 9 do 23 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną lub osobiście w biurze LGD.