Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Jędrzejowska – -GRYF” z dnia 05.12.2019r. – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady

Protokół 7/2019 z dnia 05.12.2019r.

Lista obecności

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w dniu 24.12.2019r (wigilia) będzie nieczynne.

Dzień wolny odpracowany zostanie w sobotę – 21 grudnia 2019r.

 

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanego naboru wniosków w terminie od 21.11.2019r. do 05.12.2019r.  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Konsultacje harmonogram

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, które odbędzie się 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 1130 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin w tym samym dniu o godzinie 1200.

Porządek obrad 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (w składzie: Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członek).
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za okres kadencji 2015 – 2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2015 – 2019 oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu za okres kadencji 2015 – 2019 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie stosownej uchwały.
 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za okres kadencji 2015 – 2019.
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady za okres kadencji 2015 – 2019 i podjęcie stosownej uchwały.

Przerwa kawowa – 10 minut

 1. Ustalenie ilości członków Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
 2. Przeprowadzenie wyborów: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 3. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 4. Ustalenie ilości członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 5. Przeprowadzenie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Zatwierdzenie składu ukonstytuowanej Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały
 7. Ustalenie ilości członków Rady i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Przeprowadzenie wyboru członków Rady w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Walne Zebranie Członków” i w Biurze LGD. Prosimy bardzo o potwierdzenie uczestnictwa do dnia  22.11.2019r.

Z wyrazami szacunku

Za Zarząd

Bogusława Wypych

 

Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 14- 22 grudnia br. na kieleckim Rynku odbędzie się kolejna edycja miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Obok stoisk handlowych i atrakcji stałych (m. in. karuzela wenecka) stanie niewielka (6x5m) nagłośniona                   i oświetlona scena. Zachęcamy zespoły wokalne, Koła Gospodyń Wiejskich, inne Stowarzyszenia i grupy prowadzące pokazy czy warsztaty świąteczne do zaprezentowania swojej twórczości, jest to wyjątkowa okazja do jej wypromowania. Wystawcy mają możliwość zakupu stoiska w promocyjnej cenie, tj.   200zł brutto za 9 dni (drewniany, podłączony do prądu stragan udostępniony w terminie 14-22 grudnia br. Koszt opłaty za stoisko pokryje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 12.11.2019r.(wtorek) do biura LGD.

Szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu: 41 386 41 14 lub osobiście.

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostepnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych

1.2.1. Regulamin naboru wniosków

Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Procedura oceny i wyboru operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

Regulamin Pracy Rady

Wyniki naboru wniosków nr 9/2019, Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół nr 5/2019 z dnia 24.10.2019r.

Protokół nr 6/2019 z dnia 25.10.2019r.

Lista obecności 24.10.2019r.

Lista obecności 25.10.2019r.

Lista wniosków zgodnych z PROW i LSR

Rejestr interesów z dnia 24.10.2019r.

Rejestr interesów z dnia 25.10.2019r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 24.10.2019r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 25.10.2019r.

Lista operacji wybranych – nabór 9/2019

LIDER DZIŚ I JUTRO.

Pod takim hasłem w dniach 30.09 – 2.10 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021. Podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w Województwie Świętokrzyskim, dokonała Pani Mirosława Mochocka, pełniąca do sierpnia br.  funkcję wicedyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.                                                                                                                            Grupy, które na koniec roku 2018:

– osiągnęły co najmniej 60% poziomu każdego, że wskaźników produktu przewidzianych do realizacji      w ramach LSR do dnia 31 grudnia 2018r, a w przypadku finansowania operacji w ramach RPO

– osiągnięcia dodatkowo 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania.

– wykorzystały co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR do 31 grudnia 2018r, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji                      w ramach PROW, dodatkowo wykorzystały 40% środków przeznaczonych na utworzenie/ utrzymanie pozarolniczych miejsc pracy

–  realizowały zobowiązania zawarte w umowie ramowej,

mogły otrzymać zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację LSR zapisanej w umowie ramowej              o maksymalnie 20%.

W tym obszarze nasza lokalna grupa działania osiągnęła najlepszy wynik. Spełniliśmy warunek osiągnięcia co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu.

Poziom wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na lata 2016 -2018 (min 80 %), u nas 135,29%. Poziom wykorzystania środków finansowych dostępnych na działanie 19.2 na cały okres realizacji LSR na 31.12.2019r wynosi 86,72%. Poziom wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na miejsca pracy (min 40%) u nas 91,39%.

Na lata 2016 -2018 zaplanowaliśmy do wykorzystania 64,20% kwoty limitu z LSR na cały okres programowania 2014 – 2020, a zrealizowaliśmy 135,29 %. W wyniku oceny, zakwalifikowaliśmy się jako pierwsi do przyznania dodatkowych funduszy (bonusa), które miały być przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości w ramach podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej. Naboru wniosków na te przedsięwzięcia dokonano od 2-16 września 2019r. Aktualnie złożone wnioski przygotowywane są do oceny przez Radę Stowarzyszenia.

Bogusława Wypych

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze w dniu 23.09.2019r. zakończyły się nabory na Podejmowanie i Rozwijanie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że środki zarezerwowane na te działania zostały wyczerpane i nie planujemy naborów w najbliższym czasie.

OFERTA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jędrzejowskiego mogą wziąć udział   w wydarzeniu organizowanym przez Geopark Kielce na terenie Ogrodu Botanicznego  w Kielcach

Termin: 29 września

Godziny: 10.00-17.00

Rodzaj wydarzenia: integracyjne ognisko dla mieszkańców Kielc

Warunki współpracy: udział bezpłatny, organizacja we własnym zakresie stoiska z własnymi wyrobami do sprzedaży( ciasta, pierogi, chleb ze smalcem itp), mile widziane śpiewy i granie na stosiku aby tworzyć przyjazny i radosny klimat.

Ilość szacowanych uczestników: ok 3000 osób( chcemy zaprosić kilka KGW zatem siła uczestników rozłoży się na kilka stanowisk z wyrobami)

Szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu: 

604970383